Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Σύμφωνα με τον νόμο 4052/2012, σε περίπτωση που εργοδότης απασχολεί παράνομα, πολίτη τρίτης χώρας, τότε οφείλει ή επιβάλλεται σε αυτόν :

• Την καταβολή, των οφειλόμενων αμοιβών.

• Την καταβολή, στους αρμόδιους φορείς, κάθε εισφορά και φόρο.

• Την καταβολή, κάθε δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αποστολή των καθυστερούμενων αμοιβών του εργαζόμενου, στην χώρα διαμονής του.

• Επιβάλλεται στον εργοδότη, από τους αρμόδιους Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε., κατά δέσμια αρμοδιότητά τους, χρηματική κύρωση πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά παράνομα απασχολούμενο πολίτη τρίτης χώρας. Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, μέσα σε διάστημα τεσσάρων (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου, διπλασιάζεται το ύψος της χρηματικής κύρωσης ανά εργαζόμενο.

• Επιβάλλεται, αποκλεισμός του εργοδότη, από όλες ή ορισμένες δημόσιες παροχές, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για διάστημα έως πέντε έτη.

• Επιβάλλεται, αποκλεισμός του εργοδότη από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, ( άρθρο 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004), προμηθειών και υπηρεσιών, για διάστημα που μπορεί να ανέλθει έως τα πέντε έτη.

• Επιβάλλεται στον εργοδότη, προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας των εγκαταστάσεων στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση.

• Επιβάλλεται στον εργοδότη, προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση για χρονικό διάστημα μέχρι τρεις (3) ημέρες, με αιτιολογημένη πράξη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.

• Επιβάλλεται στον εργοδότη, προσωρινή άνω των τριών ημερών ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου Επιθεωρητή Εργασίας ή του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Σ.ΕΠ.Ε.