Σύμφωνα με το Νόμο 4038/2012 (ΦΕΚ 14Α / 2-2-12) παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών οι οποίες έως και την 29/2/2012 είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες.

Το όριο οφειλών για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι : 10.000,00 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 75.000,00 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Αρχικά η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης ήταν η 29/2/2012 , ενώ με την ΠΟΛ 1053/29-2-2012 παρατείνεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση μέχρι και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.