Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με τον Νόμο 4172/2013, άρθρο 13, παράγραφος 3, σχετικά με την φορολογική αντιμετώπιση «χορήγησης δανείου», δηλαδή την λήψη χρήματος από το ταμείο μιας επιχείρησης για συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο μιας επιχείρησης, από 1/1/2014 ισχύουν τα παρακάτω :

«Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο».

 

various-mini-banners2b