Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά. Ο λόγος μας .

Ως προς τον χρόνο έκδοσης : Για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τα φαρμακεία και τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον ΕΟΠΥΥ, στο εξής  θα εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια για την χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις, ανεξάρτητα εάν αυτές αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής  περιόδου.

Ως προς τον ΦΠΑ : Για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου.

Δηλαδή, αν εντός του 2014 χορηγηθεί από φαρμακείο έκπτωση αξίας 100,00 ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, η οποία αφορά συναλλαγές της χρήσης του 2013,το φαρμακείο το 2014 (την χρονική στιγμή χορήγησης της έκπτωσης) θα εκδώσει πιστωτικό τιμολόγιο συνολικής αξίας (δηλαδή καθαρής αξίας πλέον ΦΠΑ) 100,00 ευρώ.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ισχύουν σύμφωνα με την ΠΟΛ 1191/12-8-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ’ εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1191/12-8-2014, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Αν θέλετε να δείτε τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, που πέρα των λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών παρέχουμε σε φαρμακεία, πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b