Απαντήσεις Ερωτήσεωνvarious-mini-banners2b

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ.Κ1-802/23-3-11 δημιουργείται η Υπηρεσία μίας στάσης για την σύσταση εταιρειών.
Σύμφωνα με το αρ.2 της ως άνω για ΕΠΕ και ΑΕ ως Υπηρεσία μίας στάσης ορίζεται ο συμβολαιογράφος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Κ.Υ.Α. άρθρο 17 παρ.3.

Στη συνέχεια σας καταγράφουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης Α.Ε.

Βήμα 1ο

Αναθέτουμε σε συμβολαιογράφο που πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Κ.Υ.Α. την έναρξη της Α.Ε.

Βήμα 2ο

Δικαιολογητικά που κατατίθενται από Μετόχους σε Συμβολαιογράφο :

  • Συντάσσεται και υπογράφεται καταστατικό σύστασης Α.Ε. βάσει Ν. 2190/1920.

  • Υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού εμπορικού μητρώου).

  • Αίτηση για καταχώρηση επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο και εγγραφής σε αυτό.

  • Καταβολή του γραμματίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας (αφορά τέλη- κόστη έναρξης Α.Ε.).

  • Δήλωση Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (1%) με καταβολή του αντίτιμου.

  • Μισθωτήριο συμβόλαιο (κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ) ή τίτλο κυριότητας (συμβόλαιο) ή Δήλωση Ν.105 περί δωρεάν παραχώρησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής

  • Υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων καθώς και συμπλήρωση των εντύπων που απαιτούνται για χορήγηση ΑΦΜ σε Μετόχους που δεν διαθέτουν, καθώς και για την εγγραφή μελών του Δ.Σ. στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

  • (Η εγγραφή μελών του Δ.Σ. σε ΟΑΕΕ γίνεται όταν αυτά συμμετέχουν και στο μετοχικό κεφάλαιο με ποσοστό 3% και άνω.

  • Υποβολή Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας. (Φυσικά πρόσωπα από ΟΑΕΕ κλπ – Νομικά πρόσωπα από ΙΚΑ).

 

Βήμα 3ο

Ο Συμβολαιογράφος ενεργεί προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία έναρξης (σε Επιμελητήριο, Γ.Ε.ΜΗ. , Ασφαλιστικούς φορείς, ΔΟΥ) και να λάβει ΑΦΜ στο όνομα της εταιρείας.
Χρόνος ολοκλήρωσης διαδικασία έναρξης, βάσει Κ.Υ.Α. είναι οι 10 εργάσιμες ημέρες.

Βήμα 4ο

Με το σύνολο των δικαιολογητικών – εγγράφων έναρξης που παραλάβαμε από Συμβολαιογράφο, πάμε στην αρμόδια ΔΟΥ για την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.
Η ΔΟΥ έχει την δυνατότητα – κατά κρίση της- πριν την θεώρηση να απαιτήσει αυτοψία του χώρου.
Στην πρώτη θεώρηση κοινοποιούμε τον τόπο τήρησης λογιστικών βιβλίων όταν αυτά θεωρούνται μηχανογραφικά.

Βήμα 5ο

Εντός δύο μηνών από την έναρξη, (ημερομηνία εγγραφής σε Γ.Ε.ΜΗ.) πρέπει να ολοκληρωθεί η καταβολή Μ.Κ. σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.
Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα.
Στη συνέχεια εντός 20 ημερών τα ως άνω κοινοποιούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσω Συμβολαιογράφου μαζί με διπλότυπο δημοσίευσης για το ΦΕΚ.

 

various-mini-banners2b