Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςvarious-mini-banners2b

Α) Το ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση προκύπτει από την εξής πράξη:

{Τετραγωνικά μέτρα κύριας κατοικίας +(τετραγωνικά μέτρα βοηθητικών χώρων Χ  20%) } Χ Τιμή Ζώνης (ή τιμή εκκίνησης) Χ Διορθωτικό συντελεστή Χ Συντελεστή παλαιότητας Χ 3%

Β) Οι Διορθωτικοί συντελεστές και οι συντελεστές παλαιότητας , σύμφωνα με την άρθρο 22, παράγραφος 2γ του Νόμο 2238/1994, είναι οι παρακάτω:

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, μέχρι 440,00 ευρώ

1,10

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 440,01 – 734,00 ευρώ

1,20

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 734,01 – 1.174,00 ευρώ

1,30

Τιμή ζώνης ή εκκίνησης, από 1.174,01 ευρώ και άνω

1,40

Γ) Συντελεστές παλαιότητας

Από 1 έως 5 χρόνια

0,90

Από 6 έως 10 χρόνια

0,80

Από 11 έως 15 χρόνια

0,75

Από 16 έως 20 χρόνια

0,70

Από 21 έως 25 χρόνια

0,65

Από 26 χρόνια και άνω

0,60

Παρατήρηση: αν η άδεια έχει εκδοθεί στο 2ο εξάμηνο, τότε ως προς την παλαιότητα το έτος έκδοσης αδείας δεν προσμετράτε.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2