Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4172/2013 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013, ισχύουν τα παρακάτω :

 1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον :Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

  • έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή

  • είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

 2. Ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον :

  • συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,

  • έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή

  • ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

 3. ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:

  • τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,

  • τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,

  • τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,

  • τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,

  • τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,

  • στην κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.

Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2