Απαντήσεις Ερωτήσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Νόμου 4172/2013, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ως προς την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των συζύγων ισχύουν τα παρακάτω :

 1. Οι σύζυγοι κατά τη διάρκεια του γάμου, υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματα τους στα οποία ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν υπολογίζονται χωριστά στο εισόδημα του καθενός συζύγου. Οι τυχόν ζημιές του εισοδήματος του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του.

  Ειδικότερα οι σύζυγοι υποβάλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του, εφόσον:

  • Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το βάρος της απόδειξης για τη διακοπή φέρει ο φορολογούμενος.

  • Ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.

   Για τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης είναι ο γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11.

 2. Υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι:

  • Στις περιπτώσεις πτώχευσης ή σχολάζουσας κληρονομίας ή επιδικίας ή μεσεγγύησης, κατά περίπτωση, ο σύνδικος πτώχευσης ή ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο μεσεγγυούχος.

  • Για τους ανήλικους ή αυτούς που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση, κατά περίπτωση, ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης.

  • Σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, οι κληρονόμοι του για τα εισοδήματα του μέχρι τη χρονολογία του θανάτου του.

Αν κάτι δεν σας είναι απόλυτα κατανοητό ή για την οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, καταθέστε μας γραπτό ερώτημα, πατώντας εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2