Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή Υπ. Απόφαση που ορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων μέτρων για την αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 20 Απριλίου και θα διαρκέσει έως τις 20 Μαΐου 2015.

Οι παροχές ως προς τους δικαιούχους είναι οι εξής :

 1. Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ρεύματος, 300 kwh ανά μήνα αναλογικά.

 2. Επίδομα ενοικίου, 70,00 ευρώ για μεμονωμένο άτομο κάθε μήνα, προσαυξημένο κατά 30,00 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο ή ανήλικο  άτομο της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 220,00 ευρώ ανά μήνα.

 3. Επιδότηση σίτισης, 70,00 ευρώ για μεμονωμένο άτομο κάθε μήνα, προσαυξημένο κατά 30,00 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας.

Περιουσιακά κριτήρια

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια :

 1. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας, να μην υπερβαίνει τις 90.000,00 ευρώ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 15.000,00 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 10.000,00 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο και με ανώτατο όριο για κάθε οικογένεια το ποσό των 200.000,00 ευρώ.

 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων, κλπ  του συνόλου ή μελών της οικογένειας, να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2014 το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών αυτής της απόφασης.

 

Εισοδηματικά κριτήρια

Το εισόδημα των δικαιούχων, για όλες τις παροχές, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια πραγματικού εισοδήματος :

 1. Μεμονωμένο άτομο, ετήσιο εισόδημα, έως 2.400,00 ευρώ.

 2. Οικογένεια χωρίς εξαρτώμενο μέλος, ετήσιο εισόδημα, έως 3.600,00 ευρώ.

 3. Οικογένεια με 1 εξαρτώμενο μέλος ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα, έως 4.200,00 ευρώ.

 4. Οικογένεια με 2 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα, έως 4.800,00 ευρώ.

 5. Οικογένεια με 3 εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα, έως 5.400,00 ευρώ.

 6. Οικογένεια με 4 και άνω εξαρτώμενα μέλη ή άτομο με 5 εξαρτώμενα μέλη, ετήσιο εισόδημα, έως 6.000,00 ευρώ.

Ως πραγματικό εισόδημα νοείται το συνολικό καθαρό εισόδημα όλων των κατηγοριών που προκύπτει αφού αφαιρεθούν από το συνολικό εισόδημα της χρήσης 2013 όλοι οι φόροι, εισφορές για κοινωνική ασφάλιση, οι κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, καθώς και η εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011.

Στο συνολικό πραγματικό εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι αντικειμενικές δαπάνες και τεκμήρια διαβίωσης, οι διατροφές που καταβάλλονται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση, καθώς και το εξωιδρυματικό επίδομα ή τα προνοιακά επιδόματα αναπηρίας.

Τέλος να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση φιλοξενίας, το φιλοξενούμενο φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση δεν ωφελείται από την παροχή ρεύματος, αλλά μόνο από το επίδομα ενοικίου και την επιδότηση σίτισης.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2