Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Α. Απασχόληση Ανέργων:
Ο εργοδότης που προσλαμβάνει άνεργο, με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση 25 ημερών μηνιαίως, επιχορηγείτε για κάθε προσλαμβανόμενο με ποσό ισόποσο του επιδόματος ανεργίας που θα λάμβανε ο εργαζόμενος ως άνεργος. Η επιδότηση αυτή ισχύει για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται του χρόνου επιδότησης του εργαζόμενου, ως άνεργος.

Η επιχορήγηση προσαυξάνεται κατά 14,00 ευρώ ημερησίως και για 25 ημέρες ανά μήνα εφόσον η πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο.
Με την ολοκλήρωση αυτής της χρονικής περιόδου και έως την συμπλήρωση των 24 μηνών η επιχορήγηση του εργοδότη ανέρχεται στο 90% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου κύριας και επικουρικής ασφάλισης).

Ενώ αν ο εργοδότης πραγματοποιήσει και κατάρτιση του επιδοτούμενου εργαζόμενου τότε η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% των ασφαλιστικών εισφορών, με επέκταση του προγράμματος στους 30 μήνες.
Ο εργοδότης έχει την δέσμευση, να διατηρήσει το προσωπικό που προσέλαβε για 12 μήνες επιπλέον του χρόνου λήξης της επιδότησης . ταυτόχρονα υποχρεούται να διατηρήσει το σύνολο του υπάρχοντος προσωπικού που διέθετε κατά την ένταξή του στο πρόγραμμα σε όλη την διάρκεια του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για ένταξη στο πρόγραμμα είναι η επιχείρηση να μην έχει κάνει μείωση προσωπικού κατά την διάρκεια των έξι μηνών πριν την αίτηση υπαγωγής της στο πρόγραμμα.
Το ως άνω πρόγραμμα είναι του Ο.Α.Ε.Δ. και οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Β. Δράση Κατάρτισης:
Για την συμμετοχή σε αυτό, η επιχείρηση κατά την διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών, υποβάλει σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ.
Οι ενέργειες κατάρτισης πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησης, καθώς και με την θέση εργασίας του εργαζόμενου.
Η επιχορήγηση κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.000,00 ευρώ ανά καταρτιζόμενο.

Η κατάρτιση πρέπει να ολοκληρωθεί έως και τον 18ο μήνα απασχόλησης του καταρτιζόμενου.
Το ως άνω πρόγραμμα είναι του Ο.Α.Ε.Δ. και οι αιτήσεις υπαγωγής σε αυτό υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Αν θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2