Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του Προγράμματος Eco-innovation με καταληκτική ημερομηνία την 5η Σεπτεμβρίου 2013 και προϋπολογισμό 31,5 εκατ. ευρώ.

Η πρωτοβουλία Eco-Innovation έχει στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της εφαρμογής της οικολογικής καινοτομίας σε ιδέες, προϊόντα και πρακτικές της αγοράς και της βιομηχανίας.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” και χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο της ΕΕ “Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία” (CIP, 2007-2013).

Η πρωτοβουλία Eco-innovation στηρίζει τεχνολογικώς δοκιμασμένα καινοτόμα πράσινα προϊόντα, αλλά και διαδικασίες και υπηρεσίες, που βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση και χρήση των φυσικών πόρων της Ευρώπης και χρειάζονται υποστήριξη για να διεισδύσουν στην αγορά. Στόχος της ΕΕ είναι να αυξηθεί η καινοτομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να προωθηθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων και καινοτόμων περιβαλλοντολογικών λύσεων στην αγορά.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις και να συμμετάσχουν όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν σε επιλέξιμες χώρες. Προτεραιότητα θα δοθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει ένα καινοτόμο πράσινο προϊόν, διαδικασία ή υπηρεσία που έχει ήδη περάσει τη φάση της επίδειξης.

Ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η συμμετοχή συνεργατικών επιστημονικών σχηματισμών (clusters) με έργα που θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και θα παρουσιάζουν υψηλή δυναμική εφαρμογής στην αγορά.

Η προκήρυξη αφορά έργα που έχουν στόχο την πρόληψη και τη μείωση των περιβαλλοντολογικών επιδράσεων, καθώς και τη βέλτιστη χρήση των πόρων, με ιδιαίτερη προτεραιότητα σε τομείς υψηλής σημασίας όπως η ανακύκλωση υλικών, τα βιώσιμα κατασκευαστικά υλικά, τα τρόφιμα και τα ποτά, το νερό και το πράσινο επιχειρείν. Η προκήρυξη θα προσφέρει συγχρηματοδότηση έως και 50% του συνολικού κόστους του έργου.

Σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε χρήση του προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ small-question-sign
various-mini-banners2b