Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05.

Η έναρξη κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου και λήγει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011.

Επιδοτούμενες Δαπάνες :

  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
  • Κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.
  • Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού.
  • Αγορά καινούργιων οχημάτων.
  • Γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.
  • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας.
  • Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας.
  • Αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, κλπ εξοπλισμού.

Η ίδια συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του επιλέξιμου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης.