Επιδοτούμενα Προγράμματαbanner-epixiriseon-sm

Προϋποθέσεις :

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα προώθησης, θα πρέπει :

1. Να είναι άνεργοι ηλικίας 18 έως 66 ετών,
2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης,
3. Να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από 4/7/2019 και µετά.

Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής – επιχειρηματικό σχέδιο και άνεργοι, που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και μέλη νομικών οντοτήτων με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά μέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης καλύπτει : ενοίκια, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ασφαλιστικές εισφορές, λογιστής, σύμβουλος, διαφήμιση, site, αναλώσιμα, Μισθολογικό κόστος για νέες θέσεις, Αποσβέσεις παγίων.

 

banner epixiriseon sm

banner idioton sm