Επιδοτούμενα Προγράμματαbanner-epixiriseon-sm

Νέα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ έχουν ανακοινωθεί ότι θα τεθούν σε ισχύ το επόμενο διάστημα. Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα προγράμματα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και ποιοι οι δικαιούχοι.

1. Αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης του δεύτερου κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το πρόγραμμα αφορά στη υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Eνισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από €5.000 έως €25.000 και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Το ανώτατο ύψος των 25.000 αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα.

 

2. Αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης του δεύτερου κύκλου της δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο π/υ από €15.000 έως €60.000 και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης. Επιλέξιμοι κλάδοι είναι οι Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές.

 

3. Αναμένεται η δημοσίευση πρόσκλησης του δεύτερου κύκλου της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους τομείς: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές. Οι επενδυτικές προτάσεις μπορούν να έχουν προϋπολογισμό ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από €15.000 έως €200.000 ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται κατά μέγιστο στο 40% και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. 

 

4. Δράση για υφιστάμενες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης

Η δράση αυτή, η οποία αναμένεται να βγει τον Απρίλιο, προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων για την αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών και συγκεκριμένα του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και της ιδιωτικής εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία).

Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18-24 μήνες.

Τα κίνητρα που θα χορηγηθούν και συνεπώς τα επενδυτικά σχέδια που θα υπαχθούν θα πρέπει να εστιάζουν στις παρακάτω κατηγορίες παρεμβάσεων:

α. Την εξοικονόμηση ενέργειας (ανανέωση εξοπλισμού με νέο βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης, εργασίες διαμόρφωσης χώρων κλπ)

β. Την ενσωμάτωση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία (web sites, e-shops, mobile portals, mobile apps, διαδραστικοί πίνακες, projectors κ.α.)

γ. Την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων (ανανέωση εξοπλισμού που συνδέεται με την ασφάλεια του χώρου κ.α.)

δ. Και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (διαμόρφωση δικτύου διανομής, στρατηγική διανομής, πληροφορίες, διαχείριση αποθεμάτων, ροή μετρητών) (Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α’ τετράμηνο 2017)

5. Αναβάθμιση επιχειρήσεων franchising

Εντός του 1ου τριμήνου του 2017 προγραμματίζεται να προκηρυχθεί και η δράση που αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων θα οριστεί στους 18-24 μήνες.

Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν συνολικό προϋπολογισμό 30.000 – 200.000 ευρώ και περιλαμβάνουν

– Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλλων χώρος)

– Μηχανήματα και εξοπλισμό

– Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλοντική αναβάθμιση

– Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης

– Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού και υποδομές ΤΠΕ)

– Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας

– Μεταφορικά μέσα.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης brand name. (Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α’ τετράμηνο 2017)

 

6. Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι θα είναι αφενός νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με συγκεκριμένους ΚΑΔ οι οποίοι θα οριστούν στην πρόσκληση και αφετέρου επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό από 80.000€ ‐ 400.000€. Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 40% και σε περίπτωση που στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται στο 50%. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 265.000.000€. (Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α’ τετράμηνο 2017)

7. Σύγχρονη Μεταποίηση: η οποία απευθύνεται σε μεταποιητικές επιχειρήσεις με προσωπικό 50-250 άτομα, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους κλάδους της οικονομίας, με στόχο το μετασχηματισμό της μεταποιητικής παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας προς νέες ή διαφοροποιημένες γραμμές παραγωγής ή προϊόντα και υπηρεσίες με εξωστρεφή προσανατολισμό. Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων θα έχουν συνολικό προϋπολογισμό από 250.000‐ 3.000.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης ορίζονται από τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων και συγκεκριμένα: Για μικρές επιχειρήσεις: 30%‐45% (ανάλογα με την Περιφέρεια) και για τις μεσαίες επιχειρήσεις: 20‐35% (ανάλογα με την Περιφέρεια). (Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: Α’ τετράμηνο 2017)

Εντός του 2017 θα δημοσιευτούν παράλληλα:

8. Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας: με αντικείμενο τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ή υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων και απορριμμάτων τρίτων, με στόχο την παραγωγή και διάθεση πρώτων υλών και ενδιάμεσων ή τελικών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

9. Ενίσχυση αλυσίδων προστιθέμενης αξίας: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες κυρίως Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας των εννέα τομέων προτεραιότητας του Προγράμματος (Αγροδιατροφή ‐ Βιομηχανία Τροφίμων, Τουρισμός, Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά ‐ Κατασκευές, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Υγεία) με πυρήνα την μεταποιητική δραστηριότητα. Αφορά τη χρηματοδότηση σχεδίων ανάπτυξης διεπιχειρησιακών συνεργασιών με τη μορφή κάθετων, ή/και οριζόντιων διασυνδέσεων μεταξύ επιχειρήσεων.

10. Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ: Η δράση παρέχει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ενίσχυσης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναπτύξουν – ισχυροποιήσουν τις απαραίτητες εταιρικές δομές και προϋποθέσεις για την στήριξη εξωστρεφούς προσανατολισμού. Στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων (ΜμΕ), τόσο μεταποιητικών όσο και πολλών άλλων οικονομικών κλάδων επιχειρήσεων, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους, της συμμετοχή του σε περιφερειακές και διεθνείς αλυσίδες προστιθέμενης αξίας και την εν γένει ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

11. Αξιοποίηση επιχειρηματικής εμπειρίας – Επιχειρηματική επανεκκίνηση: Αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας άνω των 45 ετών. Παρέχει ένα πλαίσιο νέων επιχειρηματικών ευκαιριών σε άνεργους που στο παρελθόν είχαν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα ή διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία για να το πράξουν προκειμένου να συμβάλλει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας αξιοποιώντας το γνωστικό κεφάλαιο που τα άτομα αυτά κατέχουν. (Δ’ τρίμηνο 2017 σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση).

12. Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των υποδομών και του εξοπλισμού Θεατρικών και Κινηματογραφικών Αιθουσών και Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών: Έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εκμετάλλευσης Θεατρικών Αιθουσών, της προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών και της λειτουργίας Αιθουσών Εικαστικών Τεχνών, με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες / κοινό τους. Ειδικότερα, θα ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση Θεατρικών Αιθουσών, Κινηματογραφικών Αιθουσών (με λειτουργία πριν το 1990) και Αιθουσών Τέχνης

 

banner-epixiriseon-sm

 

banner-idioton-sm