Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ο εργοδότης επιχείρησης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος ολοκληρώνει εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο, πέραν των άλλων, φέρει και τις παρακάτω υποχρεώσεις :

• Να εξασφαλίζει τη συντήρηση και παρακολούθηση ασφαλούς λειτουργίας μέσων (δίκυκλα, κλπ) και εγκαταστάσεων (δηλαδή η συντήρηση είναι ευθύνη του εργοδότη).
• Να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την εργασία.
• Να έχει στη διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους (στην εκτίμηση αυτή, πρέπει να λαμβάνουν γνώση οι εργαζόμενοι).

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθούν στοχευόμενοι έλεγχοι από το ΣΕΠΕ για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας, καθώς και την ενημέρωση των εργοδοτών.


Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Εργασίας με Αρ. πρωτ. : οικ. 67315/3178/18-12-2018.

Για να δείτε την Αρ. πρωτ. : οικ. 67315/3178/18-12-2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.