Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Νόμου 3842/2010 προβλέπεται ότι για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόμου μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. (10943/11.06.2010/Πολ. 1088 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών).

Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο (2) διαχειριστικών περιόδων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο και όταν σε κάποια από αυτές προκύπτει ζημία, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωθούν δύο (2) διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης.

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (Γιατροί , Δικηγόροι , Αρχιτέκτονες κλπ) , στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

Όταν επιχείρηση που έχει κάνει χρήση του μειωμένου συντελεστή φορολογίας κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού, στη συνέχεια προβεί εντός της διετίας σε μείωση του προσωπικού της ή αυξηθεί ο κύκλος εργασιών της, το χορηγηθέν ευεργέτημα ανακαλείται και υποχρεούται να υποβάλει εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας για το οικονομικό έτος ή τα οικονομικά έτη που έτυχε του ευεργετήματος του μειωμένου συντελεστή.
Για την επιπλέον διαφορά φόρου που οφείλεται επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι που ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α’).

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή για επιχειρήσεις που υποχρεώνονται από διάταξη νόμου ή από την ένταξή τους σε επιχορηγούμενο πρόγραμμα από το Δημόσιο, να διατηρούν θέσεις εργασίας.

Για την εφαρμογή των παραπάνω ήδη εκδόθηκε η 10943/11.06.2010/Πολ. 1088.

Από μέρους μας θα θέλαμε να σας επιστήσουμε την προσοχή διότι η διάταξη αυτή παρέχει ένα σημαντικό ευεργέτημα ως προς την μείωση του κόστος φόρου, αν όμως κατά τις δυο χρήσεις που θα ακολουθήσουν την χρήση που κάνατε την εφαρμογή, δεν πληρούνται τις προϋποθέσεις (περί μη μείωσης αριθμού εργαζομένων και μη αύξησης τζίρου), τότε το «ευεργέτημα» μου σας δόθηκε θα πρέπει να επιστραφεί πλέον προσαυξήσεων.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1088/2010, αν ισχύει η προϋπόθεση της μη μείωσης του αριθμού των εργαζομένων ενώ έχουν αυξηθεί τα ακαθάριστα έσοδα, τότε θα πρέπει να καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος από αποφύγατε, αλλά χωρίς προσαυξήσεις.

 

various-mini-banners2b