Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους κάτω των 25 ετών, δικαιούνται έκπτωση στις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ.

Για να μπει μια επιχείρηση, στο πρόγραμμα και να λάβει αυτή την έκπτωση πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες :

Α) Για να λάβει την έκπτωση εισφορών για την περίοδο 1/1/2019 και μετά , θα πρέπει :

1. Να συμπληρωθεί και να κατατεθεί αίτηση στο υποκατάστημα υπαγόμενου ΙΚΑ της επιχείρησης.
2. Να συμπληρωθούν και να κατατεθούν τα Δελτία μεταβολής για κάθε εργαζόμενο κάτω των 25 ετών που απασχόλησε το 5μηνο από 1/1/2019-31/5/2019. Από 1/6/2019 και εφεξής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά οι ΑΠΔ με την εργοδοτική έκπτωση.
3. Να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στο υποκατάστημα ΙΚΑ «Υπεύθυνη δήλωση εργοδότη», στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του κυρώσεις (όπως αυτές αναφέρονται στη σχετική νομοθεσία).

(Για την κατάθεση τους στο ΙΚΑ αν δεν πάει ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, αλλά τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής).

Β) Για να λάβει την έκπτωση εισφορών από την περίοδο 1/6/2019 και μετά, θα πρέπει :

1. Να συμπληρωθεί και να κατατεθεί αίτηση στο υποκατάστημα υπαγόμενου ΙΚΑ της επιχείρησης.
2. Με την κατάθεση μηνιαίας ΑΠΔ ΙΚΑ, πλέον θα λαμβάνει την έκπτωση.

Αν η επιχείρηση έχει καταθέσει τα δικαιολογητικά της περίπτωσης Α) τότε το μόνο που απαιτείται για την συνέχεια της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, είναι η ηλεκτρονική κατάθεση των ΑΠΔ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Για να έχετε μια πλήρη γνώση του θέματος, δείτε την εγκύκλιο 28/3-6-2019 του ΙΚΑ, με θέμα «Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ’ εφαρμογή του Ν.4583/18».
Για να δείτε την εγκύκλιο, πατήστε εδώ.