Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι επιχειρήσεις, που λαμβάνουν τιμολόγια για παροχή υπηρεσιών (οι οποίες καταγράφονται στο άρθρο 38 του νόμου 4172/2013) από οίκους τους εξωτερικού, επί του αναγραφόμενου ποσού θα πρέπει να καταβάλουν φόρο πνευματικών δικαιωμάτων.

Για την καταβολή του φόρου πνευματικών δικαιωμάτων, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες :

  • Η Ελληνική επιχείρηση, θα πρέπει να ζητήσει από τον οίκο (προμηθευτή) του εξωτερικού την «Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και ……(κράτους που εδρεύει ο οίκος)………..», συμπληρωμένη και σφραγισμένη από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία της χώρας που υπάγεται ο οίκος.

  • Την Αίτηση αυτή, η (Ελληνική) επιχείρηση θα την προσκομίσει πρωτότυπη (σκόπιμο είναι να κρατήσει ένα αντίγραφο για το αρχείο της) στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται, ταυτόχρονα με την «Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματος από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κτλ» και θα πληρώσει τον φόρο πνευματικών δικαιωμάτων σε ποσοστό που προβλέπει η σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.) ανάμεσα στην Ελλάδα και την χώρα που εδρεύει ο οίκος.

  • Κατά την άποψή μας, ακόμα και στην περίπτωση που η Σ.Α.Δ.Φ. , προβλέπει μηδενικό συντελεστή, απόδοσης φόρου πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να κατατεθεί η δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία δεν θα προκύπτει ποσό προς πληρωμή.

  • Στη συνέχεια για την εξόφληση του οίκου, η Ελληνική επιχείρηση θα επιδείξει στην τράπεζα από την οποία θα γίνει η πληρωμή  την «Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματος από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κτλ» η οποία έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα καταβάλει στον οίκο (του εξωτερικού) την διαφορά της αξίας του τιμολογίου μείον τον φόρο πνευματικών δικαιωμάτων που έχει καταβάλει. Αυτό γίνεται διότι ο φόρος πνευματικών δικαιωμάτων λειτουργεί ως παρακρατούμενος φόρος της αμοιβής – τιμολογίου.

Παρατήρησή μας : Τα τιμολόγια της Google, υπόκεινται σε φόρο πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με το άρθρο 38, του νόμου 4172/2013, όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 167/2013, με θέμα «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», από 1/1/2014, ισχύουν τα παρακάτω :

Άρθρο 38 Δικαιώματα (royalties)

  1. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα, που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού , εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (know how) ,αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή, την εκμίσθωση βιομηχανικού, εμπορικού η επιστημονικού εξοπλισμού και εμπορευματοκιβωτίων και λοιπών συναφών δικαιωμάτων.

  2. Εάν το εισόδημα από δικαιώματα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο μέρος τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογημένου με βάση τον Κ.Φ.Ε.

Για να δείτε το Νόμο 4172/2013, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε «Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματος από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κτλ», πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε το έντυπο  «Αίτηση για την εφαρμογή της σύμβασης αποφυγής της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και ……(κράτους που εδρεύει ο οίκος)………..», καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσής» του πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b