Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1236/2014 με θέμα «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική Διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α’/31-10-2014)» είναι πλέον σε ισχύ η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ., τα βασικά σημεία της οποίας (κατά την άποψή μας) είναι τα παρακάτω :

Στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να ενταχθούν 
Α. Υποχρεωτικά : το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1/10/2014 και ληξιπρόθεσμων έως και την ημερομηνία της αίτησης οφειλών.

Β. Κατ’ επιλογή του οφειλέτη :

 1. Βεβαιωμένες έως και την 1/10/2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

 2. Βεβαιωμένες έως και την 1/10/2014 οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής.

 3. Βεβαιωμένες έως και την 1/10/2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε (άλλη) ρύθμιση ή  διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών.

 

Εξαιρέσεις ένταξης στη ρύθμιση
Δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλές :

 1. Οι οποίες σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις δεν δύναται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 2. Οι οποίες έχουν ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση.

 

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση
Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο TAXIS έως την 31 Μαρτίου 2015.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές δηλώσεις, το οποίο και θα δηλώνει με υπεύθυνη δήλωση, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης.
Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

 

Απώλεια ρύθμισης
Η ρύθμιση χάνεται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, εάν ο οφειλέτης :

 1. Δεν είναι φορολογικά ενήμερος καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής του στη ρύθμιση, ή

 2. Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα έστω και μία δόση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, ή

 3. Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα έως  και δύο δόσεις με ένα μήνα καθυστέρησης, ανά έτος, ή

 4. Δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση με δύο μήνες καθυστέρησης, ανά έτος, ή

 5. Έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

 

Δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης
Μπορεί να πραγματοποιηθεί η αλλαγή ρύθμισης στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί στο οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών.

 2. Εφόσον κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ο οφειλέτης επιθυμεί να υπαχθεί σε διαφορετικό αριθμό δόσεων.

 

Λοιπά δεδομένα ρύθμισης

 1. Ως ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης ορίζεται το 4,56%.

 2. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται το ποσό των 50,00 ευρώ.

 3. Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 72 ή τις 100 κατά περίπτωση, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

 4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 4305/2014.

Για να δείτε την ΠΟΛ 1236 του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ.

small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2