Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 61/10-11-2014 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας, είναι πλέον σε ισχύ η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ), τα βασικά σημεία της οποίας (κατά την άποψή μας) είναι τα παρακάτω :

Στη ρύθμιση, ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορούν να ενταχθούν :

 1. Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οφειλές έως και τη μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2014.

 2. Για τον ΟΑΕΕ οφειλές έως και την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2014.

Για τις επόμενες περιόδους οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

 

Για να ενταχθεί μία επιχείρηση στην ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει μία εκ των παρακάτω εναλλακτικών :

 1. Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), με 100% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 2. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 90% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 3. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 80% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 4. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 36 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 70% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 5. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 60% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 6. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 60 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 50% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 7. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 30% έκπτωση επί των προσαυξήσεων.

 8. Εξόφληση της οφειλής (εισφορές χωρίς τις προσαυξήσεις), μέχρι 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με 20% έκπτωση επί των προσαυξήσεων. Αυτή η επιλογή δίνεται μόνο στην περίπτωση που το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής είναι έως 15.000,00 ευρώ.

 

Λοιπά δεδομένα ρύθμισης

 1. Δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση, ημερομηνιακά ορίζεται η 31 Μαρτίου 2015.

 2. Πρώτη δόση της ρύθμισης ορίζεται η 21η  Νοεμβρίου 2014. Η 21η κάθε μήνα θα αποτελεί και την μηνιαία πληρωμή της κάθε δόσης.

 3. Ως ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης, ορίζεται το 4,56%.

 4. Ως ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται το ποσό των 50,00 ευρώ.

 

Ευεργετήματα ρύθμισης

 1. Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπόλοιπο ποσό οφειλής. Το πιστοποιητικό επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

 2. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων της επιχείρησης και αναβάλλεται η εκτέλεση ποινής που πιθανά έχει επιβληθεί.

 3. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.

 4. Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών.

 

Απώλεια ρύθμισης – Δεύτερη ευκαιρία επανεκκίνησης ρύθμισης

Ο οφειλέτης βγαίνει εκτός ρύθμισης την χρονική στιγμή που δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές.

Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης γίνεται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής αλλά και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων αναδρομικά.
Σε αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1/1/2013 με επιτόκιο 8,5%.

Δύναται να μην χαθεί η ρύθμιση του οφειλέτη στις παρακάτω περιπτώσεις :

 1. Δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα έως και δύο δόσεις με ένα μήνα καθυστέρησης, ανά έτος.

 2. Δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μία δόση με δύο μήνες καθυστέρησης, ανά έτος.

Οι ως άνω δύο δυνατότητες ισχύουν μετά την πάροδο του πρώτου εξαμήνου από την ένταξη στη ρύθμιση. Εντός του πρώτου εξαμήνου η κάθε απώλεια δόσης συνεπάγεται αυτόματα και την έξοδο της επιχείρησης από τη ρύθμιση.

 

Αλλαγή – Μετάβαση ρύθμισης (από παλιά σε νέα)

Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση των 48 δόσεων, παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, έχοντας τις εξής επιλογές :

 1. Να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1/1/2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξη τους στην προηγούμενη ρύθμιση των εκπτώσεων της νέας.

 2. Να διατηρήσουν τη ρύθμιση που είχαν υπαχθεί, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1/1/2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξη τους στην προηγούμενη ρύθμιση των εκπτώσεων της νέας, καθώς και πρόσθετη μείωση 20% επί των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στην προηγούμενη ρύθμιση.

Αναμένεται Υπουργική απόφαση η οποία θα καθορίζει, την διαδικασία μετάβασης από την προηγούμενη στη νέα ρύθμιση.

 

Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά με κατάθεση σε :

 1. Απευθείας στην υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο.  ή,

 2. Στην ταμειακή υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΟΑΕΕ του υποκαταστήματος που υπάγονται.

Για να δείτε την εγκύκλιο 61/10-11-2014 του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών, πατήστε εδώ.

small-question-sign

Για να δείτε την ανακοίνωση της 10-11-2014 του ΙΚΑ, πατήστε εδώ

small-question-sign

Για να δείτε την ανακοίνωση της 7/11/2014 του ΟΑΕΕ, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2