Φορολογικά - Λοιπάelliniip

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν απευθύνεται σε  «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751», δεν φέρουν την υποχρέωση εγκατάστασης POS.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την παρακάτω απόφαση του Υπ. Οικονομίας.

 

elliniip

Αθήνα, 09-06-2017 Αρ. Πρωτ. : 64759

Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Β’

ΘΕΜΑ : «Διευκρίνιση επί της ΚΥΑ 45231/17 ‘Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)’»

Σχετ.: Επί του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/20.4.2017 (Β’ 1445), «οι δικαιούχοι πληρωμής της περίπτωσης γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι) υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)».

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 62 ως καταναλωτής ορίζεται «κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, ή επαγγελματική του δραστηριότητα σύμφωνα με την περίπτωση 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/751». Όσον αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, αυτή δεν αναστέλλει την υποχρέωση εγκατάστασης POS και τις ημερομηνίες συμμόρφωσης στους υπόχρεους της ΚΥΑ 45231/20.4.2017. Με την ανωτέρω τροποποίηση καθορίζεται ως μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με την οποία μελλοντικά θα συμπεριληφθούν νέοι υπόχρεοι με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ).

Ακριβές Αντίγραφο
Η Τμηματάρχης Κορβέση Καλλιόπη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΣΚΥ

 

 

banner-epixiriseon-sm