Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 7.6.2021 έως 12.6.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 διανέμονται τρεις (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021, μία για την εβδομάδα από 14.6.2021 έως 20.6.2021 και μία για την εβδομάδα από 21.6.2021 έως 27.6.2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Ανακοίνωση Τύπου, όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στις 4-6-2021 με θέμα ”Διευκρινίσεις για τη διενέργεια των self test την περίοδο 7-30 Ιουνίου 2021” και από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35098, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2372/5-6-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β ́ 2192)”.

Για να δείτε την Ανακοίνωση Τύπου πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2372/5-6-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων