Επιδοτούμενα Προγράμματαsmall-question-sign

Περιγραφή δράσης
Το Μέτρο 312 (Άξονας 3) αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού. Η Δράση αυτή ενισχύει με ποσοστό 35% με 60% τον εγκεκριμένο χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων της Χώρας.
Ενδεικτικά θα ενισχυθούν δράσεις όπως Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, βελτίωση επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (όπως φωτοβολταϊκά, αξιοποίηση βιομάζας, γεωθερμίας) με σκοπό την ίδια κατανάλωση, και Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας.

Γενικά
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013. Άξονας 3 – «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας».

Τίτλος δράσης: Μέτρο 312: Στήριξη της Δημιουργίας και Ανάπτυξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

Ημερομηνίες υποβολής : Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 24/4/2013

Προϋπολογισμός: 9.750.000,00 €

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Ελληνικό Δημόσιο

Ύψος δημόσιας δαπάνης: 35% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια

Όρια προϋπολογισμού:

 • Το συνολικό κόστος των επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 € (πλέον ΦΠΑ).
 • Στην κατηγορία ενέργειας που αφορά στη «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» εάν στο επενδυτικό σχέδιο δεν προβλέπονται επενδύσεις για την προμήθεια εξοπλισμού ή την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, το επιλέξιμο κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100.000 Ευρώ.

Στόχοι: Στόχος του Μέτρου είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Όροι συμμετοχής

Δυνητικού δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του Μέτρου 311, κάτοικοι ή μη των περιοχών παρέμβασης του Άξονα 3 που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν στους κλάδους που αναλυτικά περιγράφονται στο Πρόγραμμα. (Σημείωση: Για την κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση από τον δικαιούχο φορέα της πρότασης, της απαιτούμενης κρίσιμης μάζας για τη βιωσιμότητα του δικτύου από πέντε (5)τουλάχιστον επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περιοχές παρέμβασης του μέτρου στην ίδια περιφέρεια. Το κάθε μέλος του Δικτύου θα πρέπει να συμμετέχει με ποσοστό που δεν θα είναι μεγαλύτερο του 20%).

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται: Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Η προτεινόμενη επένδυση να πραγματοποιείται εντός περιοχής παρέμβασης του Άξονα 3 και σε Δημοτικό Διαμέρισμα έως 3000 κατοίκους.
 • Να τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τους στόχους του Μέτρου.
 • Η επενδυτική πρόταση και ο αντίστοιχος προϋπολογισμός αυτής να αφορούν ολοκληρωμένο και λειτουργικό φυσικό αντικείμενο.
 • Να τεκμηριώνεται η οικονομική βιωσιμότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την αποδοτικότητα των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν και να προκύπτει κερδοφορία τουλάχιστον στο τρίτο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Να τεκμηριώνεται η συμβολή της επένδυσης στη δημιουργία ή τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στην περιοχή.
 • Η επιχείρηση να εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και τον Καν.(ΕΚ) 800/08
 • Η επενδυτική πρόταση να περιορίζεται στους τομείς, επιλεγμένους κλάδους σύμφωνα με ταξινόμηση ΚΑΔ 2008 και το συνολικό επιλέξιμο κόστος που ενισχύεται.

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών εργασιών, υδραυλικών εργασιών, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κλπ.
 • Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης βιοτεχνικής δραστηριότητας, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, , κλπ.
 • Δαπάνες για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τη μεταφορά και εγκατάστασή του.
 • Δαπάνες για λοιπό εξοπλισμό (π.χ. δαπάνες αγοράς ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιλαμβανομένου και του λογισμικού αυτών, κλπ).
 • Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η προβολή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αξιοποίηση του διαδικτύου κλπ. και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού επιλέξιμου κόστους και πάντως όχι μεγαλύτερο του ποσού των 10.000 ευρώ.
 • Δαπάνες αγοράς ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης (π.χ. ανυψωτικά μηχανήματα κ.ο.κ.), στην περίπτωση που η χρήση τους είναι πλήρως αιτιολογημένη από το είδος της επένδυσης.
 • Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους τελικούς αποδέκτες σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 3% του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης.
 • Δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την παραγωγή θερμότητας/ψύξης ή/και ηλεκτρισμού για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.
 • Επίσης, δαπάνες κατασκευών, προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού ή υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Όσο αφορά στην κατηγορία ενέργειας «Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας» επιλέξιμες δαπάνες για τον φορέα του δικτύου είναι :

 • Ενέργειες εμψύχωσης – ενημέρωσης.
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία του φορέα του δικτύου (γραφεία, αποθήκες, χώροι συνεδριάσεων – συναντήσεων κλπ).
 • Η δημιουργία κοινών εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων ή των πρώτων υλών, εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας, κλπ.
 • Εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση του εφοδιασμού σε πρώτες ύλες, μελέτης έρευνας της αγοράς, μελέτης εταιρεια digital marketing για την προώθηση των προϊόντων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και μέχρι ποσοστού 5% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης.
 • Το κόστος δημιουργίας ιστοσελίδων και δικτυακών τόπων (web-sites) σε νέους ή υφιστάμενους δικτυακούς τόπους.
 • Το κόστος ενεργειών προβολής και προώθησης των επιχειρήσεων/προϊόντων τους.

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

• Δαπάνες που συνδέονται με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως το περιθώριο κέρδους του εκμισθωτή, έξοδα αναχρηματοδότησης τόκων, γενικά έξοδα, ασφάλιστρα

 • Αγορά οικοπέδου.
 • Αγορά ή απόκτηση κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για παλιές ή καινούργιες και την πιθανή προηγούμενη χρήση τους.
 • Κόστος προσωρινών έργων μη αμέσως συνδεομένων με την εκτέλεση του έργου (π.χ. προσωρινό υπόστεγο για τη φύλαξη υλικών, κλπ.).
 • Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του φορέα της επένδυσης.
 • Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης – φακέλου υποψηφιότητας στις αρμόδιες αρχές
 • Εξοπλισμός αναψυχής (τηλεοράσεις, Video, κλπ.) εκτός των περιπτώσεων που αυτός αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά οχημάτων, εκτός των ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς, όπως αυτά ορίζονται στις επιλέξιμες δαπάνες.
 • Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους.
 • Μη φυσικές επενδύσεις όπως των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων κάθε είδους εις βάρος των δικαιούχων. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν επιδοτείται εκτός των περιπτώσεων που αφορούν σε περιπτώσεις εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης και ποιοτικών σημάτων.
 • Αποζημιώσεις που πληρώνονται από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες, κλπ.
 • Επισκευές και έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Αγορά μεταχειρισμένων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
 • Έργα οδοποιίας πέραν των απολύτως αναγκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
 • Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του.
 • Επενδύσεις σχετικές με κατοικίες φύλαξης των εγκαταστάσεων.
 • Ο Φ.Π.Α. δεν περιλαμβάνεται σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δε θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον δικαιούχο.

Διάρκεια έργου: Τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση τους.

Λίστα με τους Χρηματοδοτούμενους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

10.39.22: Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος

10.71.1: Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

10.72.1: Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

10.82.1: Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη

10.82.2: Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής

10.73.1: Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

10.83.1: Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

10.89.1: Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων

11.01.1: Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

13.20.1: Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού

13.20.2: Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων

13.20.3: Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες

13.20.4: Ύφανση υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων

13.93.1: Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

14.12.1: Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας

14.12.2: Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας

14.12.3: Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας

15.12.1: Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών

16.10.1: Παραγωγή ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, με πάχος > 6 mm· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία

16.10.2: Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια

16.10.3: Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο, εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασίας

16.23.1: Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο

16.29.2: Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής

17.21.1: Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι.

20.14.72: Παραγωγή ξυλάνθρακα

20.41.3: Παραγωγή σαπουνιού, παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού

20.41.4: Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών

20.53.1: Παραγωγή αιθέριων ελαίων

23.13.1: Κατασκευή κοίλου γυαλιού

23.41.1: Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

23.49.1: Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

25.71.11: Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους

25.73.1: Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία

25.73.2: Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

25.73.3: Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

25.73.4: Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

28.30.3: Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους

28.30.4: Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα

28.30.5: Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων

28.30.6: Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση, διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική

28.30.7:Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης, για γεωργικούς σκοπούς

28.30.8: Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων

28.30.9: Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού·

31.01: Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

31.02: Κατασκευή επίπλων κουζίνας

31.09.1: Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους

31.09.91: Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων

31.09.92: Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)

32.12.1: Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

32.20.1: Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων, ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, μετρονόμων, διαπασών μηχανισμών για μουσικά κουτιά

32.20.2: Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων

47.11.10.05 : Λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου

47.25.2 : Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78.89.04: Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

95.23.1: Υπηρεσίες επισκευής υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

90.03.11: Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος

90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

96.01: Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02.11: Υπηρεσίες κομμωτηρίων γυναικών και κοριτσιών

96.02.12: Υπηρεσίες κομμωτηρίων και κουρείων ανδρών και αγοριών

96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

Σε περίπτωση που κένετε χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος και επιθυμείτε επιπλέον ενημέρωση, πατήστε εδώ small-question-sign
various-mini-banners2b various-mini-banners2