Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, ανεξαρτήτως ύψους της αξίας της συναλλαγής και της σχέσης μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, επιτρέπονται οι συμψηφισμοί που θα γίνονται από 1/1/2013 και εφεξής, για τις αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αντισυμβαλλομένων που προκύπτουν από φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί πριν την 1/1/2013.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Η ύπαρξη δυνατότητας συμψηφισμού υπολοίπου τιμολογίων που έχουν  εκδοθεί πριν την 1/1/2013, προκύπτει από την ΠΟΛ 1004/4-1-2013, άρθρο 10, παράγραφος 6, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Παροχή  οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222) περί του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

Για να δείτε την σχετική παράγραφο της  ΠΟΛ 1004/2013, πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b