Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας) ο συντελεστής φόρου εισοδήματος από 26% γίνεται 29%.

Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τις επιχειρήσεις με νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ,  από 80% γίνεται 100%.

Για τις υπόλοιπες προσωπικές εταιρείες που η προκαταβολή είναι 55%, θα γίνει 75%.

Για τις ατομικές επιχειρήσεις η προκαταβολή παραμένει ως έχει, δηλαδή 55%.

Οι αλλαγές αυτές, ισχύουν για τα κέρδη χρήσεων 2015 και μετά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

1.  Συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (άρθρο 1 § 4)

Α) Τα κέρδη που θα προκύψουν για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και στα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45 (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, σωματεία, ιδρύματα) οι οποίοι τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%).

Β) Τα κέρδη που θα προκύψουν, για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων β’, δ’, ε’ στ’ και ζ’ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία (προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες, λοιπές νομικές οντότητες που δεν περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α’ – στ’ του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.), καθώς και για τις ατομικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν να φορολογούνται στην ίδια κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή για κέρδη έως 50.000,00 ευρώ συντελεστής φόρου 26% και για κέρδη  50.000,01 ευρώ και άνω συντελεστής φόρου 26%.

2.  Προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (άρθρο 1 § 5)

Α) Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων,  νομικών οντοτήτων, κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, κοινοπραξίες μη προσωπικών εταιρειών, νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις περιπτώσεις α’, β’, γ’, δ’, ε’ και στ’ του άρθρου 45 του ΚΦΕ, από 80% γίνεται 100%. 

Β) Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για προσωπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠΙΔ ή ΝΠΔΔ, κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών από 55% γίνεται 75% .

Για την εφαρμογή του νόμου, αναμένουμε την έκδοση εγκυκλίων (ΠΟΛ) από το Υπ. Οικονομικών, για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Για να δείτε τον νόμο 4334/2015, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 80/16-7-2015, με θέμα «Επείγουσες ρυθμίσεις για την διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)» , πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b