Δωρεά μας στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο πρoστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”

Ενημερώνουμε το πελατολόγιο μας ότι, στα πλαίσια Κοινωνικής Πολιτικής της εταιρείας, η οποία ακολουθείται ανελλιπώς από το 2014, πραγματοποιήσαμε τη δωρεά χρημάτων στο “Αναρρωτήριο Πεντέλης – Κέντρο πρoστασίας του παιδιού Αττικής. Η ΜΗΤΕΡΑ”. Η δωρεά υπολογίστηκε αναλογικά του αριθμού των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων που μας ανατέθηκαν για το φορολογικό έτος 2020. Για…

Περισσότερα...

Υπεύθυνη Δήλωση Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας – οδηγίες συμπλήρωσής της

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Αναρτήθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας, μαζί με τη δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και για μέλη Οργάνου Διοίκησης, σε ΕΡΓΑΝΗ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ.

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Νέος Πτωχευτικός Κώδικας- Νόμος 4738/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο με Αριθμ. Ν. 4738/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020, με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες…

Περισσότερα...

Παρατείνονται έως 30/4/21 οι οφειλές ΦΠΑ και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που λήγουν ή έληξαν από 01/10 – 30/10/20. Αφορά επιχειρήσεις που εντάσσονται στο επίπεδο 4 για τουλάχιστον 14 ημέρες.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Παρατείνονται μέχρι και την 30-04-2021, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) που λήγουν ή έληξαν από 01-10-2020 έως 30-10-2020, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής ΦΠΑ που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ…

Περισσότερα...

Αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών για το μήνα Σεπτέμβριο.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Για να δείτε την…

Περισσότερα...

Νέα μέτρα προστασίας και κανόνες τήρησης αποστάσεων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ανακοινώθηκαν νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και νέα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020, με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα…

Περισσότερα...

Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν θεωρείτε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2164 της 16/10/2020. Για να…

Περισσότερα...
λογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής – 3ος κύκλος – ΓΔΟΥ 233/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020 σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2020. Μια πιο…

Περισσότερα...

Ασφάλιση εργάτη γης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από την γραπτή απάντηση που λάβαμε από την Υπουργείο Εργασίας – Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, για την ασφάλιση του εργάτη γης, προκύπτουν τα παρακάτω:• Οι γεωργικοί εργάτες γης, που δεν παρέχουν την εργασία τους με ελεύθερη επιλογή….. συνδέονται με τον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.• Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους με…

Περισσότερα...

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 4734/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ ο νόμος 4734/2020 “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ)…

Περισσότερα...