Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Όπως ήδη γνωρίζετε, κάθε επιχείρηση η οποία απασχολεί προσωπικό , καταθέτει στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας , «Κατάσταση Προσωπικού και Ωρών Εργασίας».

Η κατάσταση κατατίθεται στις εξής περιπτώσεις :

  • Για κάθε νέα πρόσληψη,

  • Για κάθε μεταβολή μισθού , ωραρίου , λοιπών δεδομένων,

  • Καθώς και η ετήσια κατάσταση η οποία κατατίθεται από 15/9 έως 15/11 του κάθε έτους.

Η Κατάσταση πέρα των λοιπών δεδομένων , αναφέρει υποχρεωτικά και τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας (Ονοματεπώνυμο του , Αριθμός Πρωτοκόλλου κατάθεσης δικαιολογητικών Τεχνικού Ασφαλείας στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας ).

Επειδή από 1/3/2013 , η κατάθεση της κατάστασης , θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου (internet), σε περίπτωση που δεν αναφέρονται όλα τα στοιχεία (και) του Τεχνικού Ασφαλείας , δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η κατάθεσή της.
Μη κατάθεση της Κατάστασης , επιφέρει (ανά Κατάσταση ) υψηλά πρόστιμά της τάξης των 1.500,00 ευρώ και άνω.

Για το λόγο αυτό , αν στην επιχείρησή σας , δηλώνετε τον εργοδότη ή άλλο πρόσωπο ως Τεχνικό Ασφαλείας και δεν έχετε καταθέσει για αυτόν τα δικαιολογητικά του στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας πρέπει να το πράξετε άμεσα.
Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται , διαφοροποιούνται , ανάλογα με το αν Τεχνικός Ασφαλείας , είναι ο εργοδότης ή υπάλληλος της Επιχείρησης ή εξωτερικός συνεργάτης .

Τα ίδια με τον Τεχνικό Ασφαλείας , ισχύουν και για τον Ιατρό εργασίας , σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση πρέπει υποχρεωτικά να τον απασχολεί .
Η υποχρέωση αυτή (του Ιατρού εργασίας ) ισχύει για τις επιχειρήσεις , ανάλογα της επικινδυνότητας εργασίας (π.χ. Βιομηχανικές επιχειρήσεις κλπ) , καθώς και τον αριθμό του προσωπικού που απασχολεί.

 

various-mini-banners2b