Φ.Π.Α.various-mini-banners2b

Μελετήσαμε και καταγράψαμε τα βασικά σημεία του Νόμου 4152/2013, ΦΕΚ 107/9-3-2013, για τις νέες δυνατότητες πληρωμής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, οι οποίες αφορούν εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/6/2013 και μετά.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4152

Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α’ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1984, Ν. 2238/1994, Ν. 2859/2000

Α. 6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.

  1. Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το συνολικό οφειλόμενο ποσό. Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής :

    1. Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση.

      Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση.

    2. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε.

  2. Τα ως άνω ισχύουν για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/6/2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1/7/2013 και εφεξής.

various-mini-banners2b various-mini-banners3