Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σε περίπτωση που η επιχείρησή σας δεχτεί τιμολόγιο από προμηθευτή το οποίο έχει τελική αξία, ανά παραστατικό, άνω των 3.000,00 ευρώ η εξόφλησή του πρέπει να γίνει με τους παρακάτω τρόπους :

 

  1. Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του προμηθευτή. Ο λογαριασμός του προμηθευτή πρέπει να φέρει τα ίδια στοιχεία (επωνυμία) με αυτά του τιμολογίου.

  2. Με επιταγή που έχει εκδοθεί από εσάς. Σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται απόδειξη πληρωμής στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιταγής στην οποία επισυνάπτετε φωτοτυπία της επιταγής. Πρότασή μας είναι να κρατήσετε στο αρχείο σας και την μηνιαία κίνηση του τραπεζικού σας λογαριασμού (EXTRE), από τον οποίο θα εισπράχθεί η επιταγή.

  3. Με επιταγή πελάτη σας. Και σε αυτή την περίπτωση εκδίδετε απόδειξη πληρωμής στην οποία αναφέρετε τα στοιχεία της επιταγής, στην οποία επισυνάπτετε φωτοτυπία της επιταγής.

  4. Σύμφωνα με τον Ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) από 1/1/2013 και μετά επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων. Δηλαδή αν ο πελάτης είναι και προμηθευτής ταυτόχρονα και στις συναλλαγές τους υπάρχουν παραστατικά μεγαλύτερης τελικής αξίας των 3.000,00 ευρώ (ανά παραστατικό), επιτρέπεται ο μεταξύ τους συμψηφισμός.

  5. Με συνδυασμό των ως άνω.

Ως αξία για τον υπολογισμό των 3.000,00 ευρώ, ανά παραστατικό, νοείται η συνολική αξία της συναλλαγής (τελικό ποσό) δηλαδή καθαρή αξία πλέον λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΠΑ, Τέλη κλπ).

Τα ως άνω ισχύουν ανά παραστατικό. Γεγονός που σημαίνει ότι η άθροιση παραστατικών ανά προμηθευτή αν υπερβαίνει τις 3.000,00 ευρώ δεν είναι σε ισχύ η παρούσα διάταξη.

Τα όσα αναφέρθηκαν ισχύουν ανεξαρτήτως εάν τα τιμολόγια αυτά αφορούν εμπορεύματα προς πώληση (Αγορές), ή πάγια ή δαπάνες σας.

Κατανοητό είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι επιτρεπτή η μερική ή ολική εξόφληση με μετρητα.

 

Από 1/1/2014 το όριο των 3.000,00 ευρώ μειώθηκε στα 500,00 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που ο προμηθευτής είναι και πελάτης της επιχείρησης είναι επιτρεπτή η εξόφληση και με συμψηφισμό υπολοίπου.

 

Αν κάτι δεν σας έγινε απόλυτα κατανοητό ή επιθυμείτε να μας καταθέστε μας γραπτό ερώτημα σχετικά με αυτό το θέμα, παρακαλώ πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b