Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Αμοιβές οι οποίες από 22/12/2016 και μετά, πρέπει να εξοφλούνται μέσω τράπεζας :

  • Αμοιβή μισθοδοσίας.

  • Κάθε αμοιβή η οποία προκύπτει από σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την οποία έχει εκδοθεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

  • Κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε διευθυντή ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

  • Κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε δικηγόρο έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

  • Κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε εργαζόμενο με μπλοκάκι (δηλαδή , βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα και δεν διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που διαφέρει από την κατοικία του).

Όλες οι δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από την καταβολή των ως άνω αμοιβών, για να εκπέσουν των κερδών θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους να έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσω πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Το παρόν ισχύει για εξοφλήσεις αμοιβών που θα γίνουν από 22/12/2016 και μετά.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 72, του νόμου 4446/22-12-2016, με θέμα «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη – Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».

Για να δείτε το άρθρο 72, του ν.4446/2016, πατήστε εδώ.

small-question-sign

banner-epixiriseon-sm

banner-idioton-sm