Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΠΑ, εάν μια επιχείρηση έχει έσοδα τα οποία υπάγονται σε περισσότερους του ενός συντελεστών ΦΠΑ (π.χ. 13% και 24%) τότε πρέπει με την ίδια αναλογία που έχει ανά κατηγορία συντελεστή ΦΠΑ στις αγορές, αντίστοιχα να έχει και στις πωλήσεις.

Διαφορετικά, όταν η επιχείρηση αυτή δεχτεί φορολογικό έλεγχο και διαπιστωθεί η σχετική απόκλιση, ο έλεγχος θα χρεώσει και θα απαιτήσει από την επιχείρηση να καταβάλει μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις, διαφορά ποσού ΦΠΑ εσόδων.

Για να γίνει πιο αντιληπτό, σας καταθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα.

Επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών “αναψυκτήριο-μπαρ” κατά τη χρήση 2010 είχε τα παρακάτω δεδομένα :

Αγορές εμπορευμάτων 13% : 200,00 ευρώ

Αγορές εμπορευμάτων 23% : 800,00 ευρώ

Σύνολο αγορών : 1.000,00 ευρώ

Δηλαδή ποσοστιαία οι αγορές 13% είναι (200,00 / 1.000,00) Χ 100 = 20%

Ενώ οι αγορές 23% είναι (800,00 / 1.000,00) Χ 100 = 80%

Εάν τώρα το 80% των πωλήσεων της δεν είναι με συντελεστή 23% και είναι μικρότερες, στο συγκεκριμένο παράδειγμα να δεχτούμε οτι είχε το 60% των πωλήσεων της ΦΠΑ 23%.

Τότε ο έλεγχος θα δεχτεί,
ότι στο 20% (60 – 80 = – 20) των πωλήσεων η επιχείρηση , απέκρυψε 10% ΦΠΑ (13 – 23 = 10) και θα απαιτήσει 10% επιπλέον ΦΠΑ, μαζί με τις σχετικές προσαυξήσεις.

Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει τα επιβληθέντα ποσά από διαφορές ΦΠΑ, χωρίς να της δίνεται καμία δυνατότητα προσφυγής.

Για τον λόγο αυτό πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην χρήση των παραστατικών πώλησης (κατά κύριο λόγο τα “λάθη” γίνονται κατά τη χρήση ταμειακής μηχανής).

 

various-mini-banners2b