Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα την δραστηριότητα τους, πέραν της 1 τήρηση βιβλίων υποχρεούνται να τηρούν θεωρημένα και κάποια πρόσθετα βιβλία, τα οποία είναι θεωρημένα απο την αρμόδια ΔΟΥ.

Τα βιβλία αυτά έχουν σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενο φορολογικό έλεγχο από την ΔΟΥ ή από κλιμάκιο του ΣΔΟΕ.

Για να γίνει κατανοητή η σπουδαιότητα τους, αναφέρω ότι η μη σωστή τήρηση τους ή η ελλιπής τήρηση τους, επιφέρει παράβαση ανά καταχώρηση.

Από 1/1/2014 και μετά καταργήθηκε η τήρηση όλων των πρόσθετων βιβλίων.

various-mini-banners2b