Όλες οι δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος κατατίθενται (υποχρεωτικά) ηλεκτρονικά και μόνο.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1144/23-5-2013 δίνεται η δυνατότητα να υποβληθούν χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στις παρακάτω περιπτώσεις :

  1. Οι Δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

  2. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας για ηλεκτρονική υποβολή.

  3. Οι συμπληρωματικές και τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα.