Εργατικά - Ασφαλιστικάvarious-mini-banners2b

Η καθαρή Δευτέρα είναι αργία κατ’ έθιμο, δηλαδή για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δεν θεωρείται υποχρεωτική αργία, συνεπώς η ημέρα αυτή αντιμετωπίζεται ως εργάσιμη.
Κατόπιν τούτου την ημέρα αυτή, επιτρέπεται η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών είναι νόμιμη, χωρίς σε περίπτωση εργασίας να γεννάται αξίωση για πρόσθετη αμοιβή.

Ας δούμε λοιπόν, ως προς την αμοιβή ποιο θα είναι το αποτέλεσμα σε περίπτωση εργασίας κατά την ημέρα αυτή στον ιδιωτικό τομέα.

1) Εργαζόμενοι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αν είναι ημερομίσθιοι, θα πρέπει να τους καταβληθεί  το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς άλλη προσαύξηση. Δηλαδή δεν θα λάβουν την προσαύξηση 75%, ούτε κάποια άλλη προσαύξηση.

2) Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Αν οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού.

Δύναται όμως ανά περίπτωση, η εορτή της Καθαρής Δευτέρας:
Πέρα των ως άνω σε περίπτωση που η εορτή της Καθαρής Δευτέρας, έχει χαρακτηρισθεί σαν ημέρα αργίας από συλλογική σύμβαση ή κατά συνήθεια της επιχείρησης ή με την ατομική σύμβαση εργασίας που έχει υπογραφεί ή τέλος λόγω εθίμου, τότε οι εργαζόμενοι χωρίς να εργαστούν την ημέρα αυτή, δικαιούνται  να λάβουν κανονικά το ημερομίσθιο ή το μισθό τους αντίστοιχα χωρίς όμως την καταβολή καμιάς πρόσθετης αμοιβής.

Ενώ στην περίπτωση που σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή σε Διαιτητική Απόφαση περιλαμβάνεται όρος για την καταβολή προσαύξησης 75%, οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ’ αυτήν, εφόσον εργαστούν την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν την παραπάνω αύξηση.

Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα  χαρακτηρίζεται σαν εργάσιμη εορτή, ο εργαζόμενος απουσιάσει αδικαιολόγητα από την εργασία του,  δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του.

 

 various-mini-banners2b