Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςsmall-question-sign

Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση μεταχειρισμένων διαφοροποιούνται έναντι των υπολοίπων ως προς τον τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους, (Τιμολόγιο Αγοράς από ιδιώτη ή τίτλος κτήσης, κλπ), καθώς και την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων.

Ως προς την απόδοση ΦΠΑ, όφελος αποτελεί για τις επιχειρήσεις αυτές η απόδοση του στο περιθώριο κέρδους και όχι στο σύνολο των πωλήσεων τους από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Προϋπόθεση γι’ αυτό, αποτελεί η υποχρέωση να τηρούν θεωρημένο το «Ειδικό βιβλίο μεταπωλητών (μεταχειρισμένων)…».
Στο παρόν άρθρο, καταγράψαμε όλες τις εκδοχές, τον τρόπο τήρησης πρόσθετου βιβλίου, καθώς και έκδοσης παραστατικών αγοράς, πώλησης και λοιπών δικαιολογητικών (Δήλωση Ν. 105).

Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, το άρθρο αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα πώλησης μεταχειρισμένων και συγκεκριμένα των Αυτοκινήτων.
Η ίδια λογική ακολουθείται και σε αντίστοιχες λοιπές δραστηριότητες πώλησης μεταχειρισμένων (γυναικείες τσάντες, έπιπλα, κλπ).

Στο τέλος του άρθρου θα βρείτε σχετικά παραδείγματα συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης, παραστατικών αγοράς, πώλησης, καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο, αλλά και σχετικών ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών.

Α) Αγορά μεταχειρισμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου από ιδιώτη από το εσωτερικό της χώρας

 • Αγορά μεταχειρισμένου Ι.Χ. από ιδιώτη δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ΦΠΑ σύμφωνα με 1099747/2324/Α0012/3.5.2007.
 • Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις δεν υπολογίζουμε χαρτόσημο γιατί συμπεριλαμβάνεται στα τέλη μεταβίβασης.
 • Κατά την αγορά εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1004/2013 αρκεί να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και της συναλλαγής κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Δελτίο αποστολής μπορεί να μην εκδίδεται κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.
 • Σε περίπτωση που επιχείρηση έχει υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του περιθωρίου κέρδους σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1104/10.4.1995 θα πρέπει :
 1. Να τηρεί βιβλίο μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο για τις ανάγκες του ΦΠΑ στο οποίο να καταχωρεί την ημερομηνία , το είδος του παραστατικού, το είδος, την ποσότητα και την αξία κατά την απόκτηση και κατά την πώληση του αγαθού.
 2. Στο τιμολόγιο αγοράς να αναγράφει την ένδειξη «παράδοση με το καθεστώς του άρθρου 45 – ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος».
 3. Βεβαίωση – Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή με την οποία βεβαιώνει την ιδιότητά του (ιδιώτης) και ότι για το παραδιδόμενο στον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή αγαθό, δεν έχει τύχει απαλλαγής από ΦΠΑ ή δεν έχει εκπέσει ή δεν του έχει επιστραφεί ο ΦΠΑ κατά την αγορά του αγαθού, την ενδοκοινοτική του απόκτηση ή την εισαγωγή του. Αναφέρεται επίσης ο αριθμός κυκλοφορίας, κινητήρα και πλαισίου του μεταχειρισμένου μεταφορικού μέσου. Η εν λόγω βεβαίωση παραδίδεται στον μεταπωλητή, ο οποίος την τοποθετεί σε σχετικό φάκελο προκειμένου να δικαιολογήσει την εφαρμογή του ως άνω καθεστώτος κατά την μεταπώληση του αγαθού. Για τις αγορές οι οποίες δεν θα συνοδεύονται από την βεβαίωση – υπεύθυνη δήλωση ο μεταπωλητής δεν θα έχει το δικαίωμα να υπολογίσει ΦΠΑ στο περιθώριο του κέρδους του αλλά θα εφαρμόζει το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
 4. Κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο σχετικό με την παράδοση του αγαθού στον μεταπωλητή όπως π.χ. δελτία παραγγελιών, συμφωνητικά, στοιχεία μεταφοράς, αποδείξεις πληρωμής κ.τ.λ.

Β) Πώληση μεταχειρισμένου Ι.Χ. αυτοκινήτου σε ιδιώτη

Κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

 • Εκδίδονται από τους επιτηδευματίες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή Η/Υ με σήμανση πλέον από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
 • Ενσωματώνεται ΦΠΑ 23% στο συνολικό ποσό.

Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ περιθωρίου του κέρδους

 • Τηρείται το ειδικό βιβλίο των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο για τις ανάγκες του ΦΠΑ, όπου αναφέρεται σε ιδιαίτερη στήλη ότι η πώληση έγινε με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ περιθωρίου του κέρδους.
 • Εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών αθεώρητες ή με την χρήση Η/Υ με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής Δ15Β 1027531 ΕΞ 2013. Στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ενσωματώνεται στην τιμή ο φόρος που αναλογεί στις παραδόσεις αγαθών (άρθρο 12 Τιμολόγηση ειδικά θέματα παρ. 3 του ΚΒΣ).
 • Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται στο περιθώριο κέρδους για κάθε παράδοση ξεχωριστά . Ως περιθώριο κέρδους θεωρείται η θετική διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης του αγαθού και της τιμής αγοράς του, μειωμένο με το ΦΠΑ που εμπεριέχεται στη θετική αυτή διαφορά (περιθώριο κέρδους), ο οποίος βρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση ΠΟΛ 1104/10.4.1995.

Στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης θα πρέπει να αναφέρονται σε ιδιαίτερες στήλες οι πωλήσεις με το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθώς και οι πωλήσεις με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ περιθωρίου κέρδους.

Γ) Υποδείγματα

Για την καλύτερη κατανόηση, σας καταθέτουμε συμπληρωμένα υποδείγματα Υπεύθυνης Δήλωσης, Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, Τιμολογίου Αγοράς και Βιβλίου Πωλήσεων.

Για να δείτε υπόδειγμα συμπλήρωσης Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/1986, πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε υπόδειγμα συμπλήρωσης Απόδειξης Λιανικής Πώλησης, πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε υπόδειγμα συμπλήρωσης Τιμολογίου Αγοράς από ιδιώτη πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε υπόδειγμα συμπλήρωσης Βιβλίου Πωλήσεων (μεταχειρισμένων) Αυτοκινήτων, πατήστε εδώ. small-question-sign

Δ) Τήρηση Λογιστικών βιβλίων

Ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά) από μια επιχείρηση, για την συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να τηρείτε και το «Βιβλίο Πωλήσεων (Μεταχειρισμένων)…», το οποίο πλέον ονομάζεται «Ειδικό βιβλίο μεταπωλητών (Μεταχειρισμένων)…».

Ως γνωστό από τον Κώδικά Βιβλίων και Στοιχείων, από την ισχύ του Κ.Φ.Α.Σ. και μετά, κάτι το οποίο συνεχίζει να ισχύει και με τα Ε.Λ.Π, τα λογιστικά βιβλία είναι αθεώρητα.

Όμως ως προς τον κώδικα ΦΠΑ το «Ειδικό βιβλίο μεταπωλητών (Μεταχειρισμένων)…» συνεχίζει να είναι θεωρημένο, διότι εξ’ αρχής είχε ενταχθεί στα λογιστικά βιβλία τα οποία έπρεπε να φέρουν θεώρηση από τον Κ.Β.Σ, ενώ στη συνέχεια καμία ΠΟΛ δεν το κατέγραφε στα βιβλία των οποίων καταργείται η θεώρηση.
Συνεπώς αν μια επιχείρηση, εμπορεύεται μεταχειρισμένα είδη, πρέπει να τηρεί το βιβλίο θεωρημένο.

Στη συνέχεια σας καταγράφουμε τις ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών, από τις οποίες προκύπτει η υποχρέωση θεώρησης του «Ειδικού βιβλίου μεταπωλητών (Μεταχειρισμένων)…».

Για να δείτε την ΠΟΛ 1104/1995 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 36α και 36β και άλλων συναφών θεμάτων του ν.1642/86, όπως τέθηκαν με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 7 του νόμου 2275/94 (ΦΕΚ 238Α/29.12.1994)», πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1081/2014 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις», πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1153/2014 του Υπ. Οικονομικών με θέμα «Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις», πατήστε εδώ. small-question-sign
various-mini-banners2b