Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςbanner-epixiriseon-sm

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Για την δημοσίευση του ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων, ανά νομική μορφή εταιρείας ισχύουν τα παρακάτω :

Α. Για τις ΙΚΕ : Υποχρεωτικά πρέπει να αναρτούν στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας τους (η ύπαρξη της εταιρικής ιστοσελίδας είναι υποχρεωτική) τον ισολογισμό – ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Β. Για τις ΕΠΕ , ΑΕ : Υποχρεωτικά πρέπει να αναρτούν στο ΓΕΜΗ τον ισολογισμό – ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Και προαιρετικά, οι δημοσιεύσεις σε : α) Λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Παρατηρήσεις :

  • Οι ως άνω δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, το αργότερο έως 20 ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση έγκρισης Ισολογισμού – οικονομικών καταστάσεων.

  • Για την ως άνω δημοσίευση πρέπει να καταβληθεί στο ΓΕΜΗ, ποσό 10,00 ευρώ ως τέλος – ποσό υποβολή αίτησης.

 

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Πλέον, από το 2016 είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των Ισολογισμών των ΙΚΕ , ΕΠΕ και ΑΕ, στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Για τις ΕΠΕ, ΑΕ , σύμφωνα με την απόφαση ΓΕΜΗ αρ. πρωτ.: 491/25.11.2015 : Από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρίας σε :
α) Λοιπά έντυπα ή μέσα και
β) στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Ενώ εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, ισχύει ότι οι οικονομικές καταστάσεις (αρχικές και τροποποιημένες από την ΓΣ των εταίρων), εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται –πλέον μόνο στο ΓΕΜΗ- στο σύνολό τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή (άρθρο 8 ν3190/1955 περί ΕΠΕ).

Ενώ για τις ΙΚΕ στο άρθρο 98 παράγραφο 2 του ν. 4072/2012 αναφέρεται : Με μέριμνα του διαχειριστή γίνεται δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ιστοσελίδα της εταιρείας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ είναι 3 μήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου (άρθρο 98, Ν.4072/2012).  Σε κάθε περίπτωση η υποβολή για δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να προηγηθεί της τακτικής Γ.Σ., που θα τις εγκρίνει.

Λοιπές δημοσιεύσεις, σε Φ.Ε.Κ., καθώς και  πολιτική ή οικονομική εφημερίδα έχουν καταργηθεί.

 

banner-epixiriseon-sm