Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Σας καταθέτουμε, συνοπτικά, τα βασικά σημεία του νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου, το οποίο στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αφορά τις χρήσεις που προκύπτουν από 1/1/2013 και μετά.

1. Κλίμακα φόρου μισθωτών – συνταξιούχων και σε όσους λαμβάνουν μισθό με έκδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών

Τα εισοδήματα από μισθούς , συντάξεις και μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
25.000,00 ευρώ 22%
17.000,00 ευρώ 32%
Υπερβάλλον 42%

Παρατήρηση: Για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει να ισχύουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Να υπάρχει έγγραφη σύμβαση με τον λήπτη της υπηρεσίας.

 2. Να παρέχουν τις υπηρεσίες τους έως και σε τρείς (3) «πελάτες – εργοδότες». Σε περίπτωση που υπερβαίνουν τους τρείς (3) ισχύει το ίδιο αν το 75% των ακαθάριστων εσόδων προέρχεται από έναν «πελάτη – εργοδότη».

  Σε αυτή την περίπτωση το εισόδημα τους αφαιρούμενο των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται και φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994.

2. Κλίμακα φόρου μη μισθωτών (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
50.000,00 ευρώ 26%
Υπερβάλλον 33%

Η ως άνω κλίμακα αφορά το δηλωθέν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και από ατομική επιχείρηση (εμπορική, μεταποιητική, παροχής υπηρεσιών κλπ).
Για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη επιτηδεύματος 1/1/2013 και μετά και για τα τρία πρώτα έτη άσκησης δραστηριότητας, ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μειώνεται κατά 50% για μέχρι 10.000,00 ευρώ εισόδημα.

3. Κλίμακα φόρου εισοδημάτων από ενοίκια

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
12.000,00 ευρώ 10%
Υπερβάλλον 33%

4. Γενική μείωση φόρου σε μισθωτόυς και συνταξιούχους

 1. Για εισόδημα μέχρι και 21.000,00 ευρώ κατά 2.100,00 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των 2.100,00 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

 2. Για εισόδημα πάνω από 21.000,00 ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά 100,00 ευρώ ανά 1.000,00 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100,00 ευρώ.

  Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται στο 25% του δηλούμενου και φορολογούμενου στην κλίμακα ατομικού εισοδήματος. Οι αποδείξεις δεν απαιτείται να υπερβαίνουν τις 10.500,00 ευρώ. Η έκπτωση λογίζεται μόνο σε εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

  Σε περίπτωση που προσκομιστεί μικρότερος αριθμός αποδείξεων, τότε ο φόρος προσαυξάνεται με συντελεστή 22% επί του ποσού της διαφοράς.

 

5. Μείωση φόρου μισθωτών και συνταξιούχων βάσει δαπανών

 1. Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης τα οποία δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000,00 ευρώ.

 2. Το ποσό της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 1.500,00 ευρώ.

 3. Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς (με αποδέκτες δωρεάς τους καταγραφόμμενους από τον Νόμο και με την ισχύ των προϋποθέσεων που καταγράφονται).

 4. Μείωση φόρου λόγω αναπηρίας κλπ. Το ποσό φόρου που προκύπτει μειώνεται κατά 200,00 ευρώ για τις περιπτώσεις αναπηρίας όπως αυτές καταγράφονται από το νόμο. 

 

6. Συντελεστής φόρου σε εισοδήματα από κινητές αξίες

 1. Ο φόρος στις τραπεζικές καταθέσεις γίνεται 15% .

 2. Στους τόπους που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από καταθέσεις στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος υποχρεούται να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 15% με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31 Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε ή πιστώθηκε.

 

7. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

 2. Επίσης υποχρέωση έχουν οι κάτοικοι του εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

8. Υποχρεώσεις φορολογουμένων – χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή όχι σε φόρο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος, αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Ως χρόνος υποβολής ορίζεται η περίοδος 1ης Φεβρουαρίου έως και την 30 Ιουνίου του οικείου οικονομικού έτους.

 

9. Προσδιορισμός κέρδους από μεταβιβάσεις ακινήτων

Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματος δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1/1/2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθεί αιτία, ο μεταβιβάζων υπόκειται σε φόρο που υπολογίζεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης του και της τιμής πώλησής του.
Η διαφορά μεταξύ τιμής κτήσης και τιμής πώλησης του ακινήτου η οποία υπόκειται σε φόρο, λαμβάνεται αποπληθωρισμένη με την εφαρμογή των ακόλουθων συντελεστών παλαιότητας.

Έτη διακράτησης Συντελεστής παλαιότητας
Από 1 έως 5 0,90
Πάνω από 5 έως 10 0,80
Πάνω από 10 έως 15 0,75
Πάνω από 15 έως 20 0,70
Πάνω από 20 έως 25 0,65
Πάνω από 25 0,60

Τα κέρδη υπεραξίας που προκύπτουν από την μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με 20% με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
Δεν υπόκειται σε φόρο το κέρδος μέχρι 25.000,00 ευρώ και εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών.

 

10. Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ Κατηγορίας)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
50.000,00 ευρώ 26%
Υπερβάλλον 33%
Οι συντελεστές αυτοί ισχύουν όταν οι επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτή, τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας).
Οι ως άνω συντελεστές μειώνονται κατά ποσοστό 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες που ασκούνται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

 

11. Φορολογία εισοδήματος προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας)

Το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει φορολογείται με συντελεστή 26%.

 

12. Φόρος διανομής κερδών προσωπικών εταιρειών και νομικών προσώπων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ Κατηγορίας)

Σε περίπτωση διανομής κερδών διενεργείται παρακράτηση και απόδοση φόρου με συντελεστή 10%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση συμμετεχόντων σε αυτά, είτε είναι φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

 

13. Λοιπά θέματα φόρου νομικών προσώπων

Στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή Ε.Π.Ε. ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%. Αν τα κέρδη παραμένουν στην αλλοδαπή ο δικαιούχος του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο, με την υποβολή δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή πίστωση.
Για τις αμοιβές ή τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη που κεφαλαιοποιούν ή διανέμουν ημεδαπές Α.Ε. σε μέλη Δ.Σ. ή στο προσωπικό τους υπό οποιαδήποτε μορφή, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 40%.
Δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα μερίσματα ημεδαπή Α.Ε. , εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Νόμου 2578/1998.
Για τις Α.Ε. , ΕΠΕ, Ι.Κ.Ε. η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% ισχύει και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

 

14. Επιχειρηματική αμοιβή

Καταργήθηκε ο χαρακτηρισμός της επιχειρηματικής αμοιβής ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει πλέον υπολογισμός επιχειρηματικής αμοιβής σε Ο.Ε. και Ε.Ε.

 

15. Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων

Οι αποσβέσεις πλέον γίνονται και μόνο με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης παγίων.
Προβλέπονται νέοι συντελεστές απόσβεσης παγίων.
Ειδικά για νέες επιχειρήσεις δίνεται η δυνατότητα για τις τρείς πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή σε όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τους.

 

16. Δαπάνες ασφαλιστικών εισφορών επαγγελματικών ταμείων

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης (ΟΑΕΕ, κλπ), οι οποίες καταβάλλονται από επιτηδευματίες και που πραγματοποιούνται από 1/1/2013 και μετά εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης.
Δεν καταγράφεται από το Νόμο, σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε άνω των μία επιχειρήσεων, σε ποια εξ αυτών οι ασφαλιστικές εισφορές του θεωρείται δαπάνη.

 

17. Περιπτώσεις προσδιορισμού εισοδήματος επιχείρησης με αντικειμενικό τρόπο

 1. Όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία ή τηρούνται απλογραφικά αντί διπλογραφικών βιβλίων, δεν τηρούνται τα φορολογικά στοιχεία καθώς και τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

 2. Όταν δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκομίζονται μετά από δύο τουλάχιστον προσκλήσεις τακτικού φορολογικού ελέγχου τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία και δεν υπάρχει η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών με αξιόπιστο τρόπο ή με διασταυρώσεις του φορολογικού ελέγχου. 

 

18. Δήλωση στοιχείων ακινήτων, υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε οικόπεδα ή αγροτεμάχια εκτός σχεδίου υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, την περιουσιακή τους κατάσταση , προκειμένου να την συμπληρώσουν ή τροποποιήσουν και οριστικοποιήσουν.
Τα νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Στην δήλωση αυτή θα καταγράφεται η περιουσιακή τους κατάσταση την 1/1/2013.

Σας καταθέσαμε τα βασικά σημεία του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε την καταγραφή αυτή όσο πιο συνοπτικά και περιγραφικά μπορούσαμε, έτσι ώστε να επικεντρώσουμε και μόνο στις βασικές αλλαγές.
Ζητούμε την κατανόηση σας για πιθανές παραλήψεις ή συντομεύσεις ως προς την παρουσίαση.
Σε κάθε περίπτωση η ορθή εφαρμογή απαιτεί αναλυτική μελέτη και έρευνα συσχετιζόμενων Νόμων – Διατάξεων.

 

various-mini-banners2b various-mini-banners2