Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο εξής, πέραν των άλλων, η απόλυση εργαζομένου είναι έγκυρη, όταν πληρείται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων :

• Οφείλεται σε Βάσιμο λόγο (σύμφωνα με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού χάρτη, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.4359/2016 – Α’ 5).
• Έχει γίνει εγγράφως.
• Έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση.
• Έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος της επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων, έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 48, του Νόμου 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17-5-2019).

Για να δείτε το άρθρο 48/4611-2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.