Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Συνοπτικά. Ο λόγος μας .

Σε πωλήσεις εμπορευμάτων – προϊόντων χονδρικής, έχουμε δύο δυνατότητες :

α) το τιμολόγιο (σε χονδρική πώληση), να συνοδεύει τα εμπορεύματα. Σε αυτή την περίπτωση το τιμολόγιο εκδίδεται πριν την αποστολή των εμπορευμάτων και συνοδεύει τα εμπορεύματα.
β) Κατά την αποστολή των εμπορευμάτων τα εμπορεύματα να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής. Σε αυτή την περίπτωση κατά την αποστολή των εμπορευμάτων εκδίδουμε δελτίο αποστολής με σκοπό την πώληση και εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου στον μήνα που ακολουθεί θα εκδοθεί το τιμολόγιο. Παράδειγμα : με ημερομηνία 7/1/2015 εκδόθηκε δελτίο αποστολής με σκοπό την πώληση. Το αντίστοιχο τιμολόγιο πώλησης πρέπει να εκδοθεί έως και την 15/2/2015, φέροντας και αντίστοιχη ημερομηνία. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να κοπεί τιμολόγιο πώλησης με ημερομηνία 15/2/2015.

Σε παροχή υπηρεσιών χονδρικής : η υπηρεσία μπορεί να τιμολογηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου από τον μήνα ολοκλήρωσής της. Παράδειγμα : τήρηση λογιστικών βιβλίων μηνός Ιανουαρίου. Το αντίστοιχο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να εκδοθεί έως και την 15/2/2015, φέροντας και αντίστοιχη ημερομηνία. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να κοπεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών με ημερομηνία 15/2/2015.

Σε περίπτωση που από ιδιωτικό συμφωνητικό ή άλλον τρόπο (π.χ. συνήθεις πολιτική εταιρείας), το δικαίωμα γίνεται απαιτητό σε νωρίτερους χρόνους, τότε το τιμολόγιο πρέπει να εκδοθεί στους χρόνους αυτούς. Παράδειγμα : δικηγόρος αναλαμβάνει υπόθεση με αμοιβή 1.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, για την οποία έχει συνταχθεί – υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο αναφέρεται ότι την 1/2/2015 θα λάβει προκαταβολή 300,00 ευρώ και η εξόφληση θα γίνει με την ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Σε αυτή την περίπτωση στις 1/2/2015 ο δικηγόρος (ανεξαρτήτου αν έχει λάβει την προκαταβολή ή όχι) θα πρέπει να εκδώσει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για το ποσό των 300,00 ευρώ, το οποίο τιμολόγιο θα φέρει ημερομηνία έκδοσης 1/2/2015.

Σε περίπτωση τεχνικού έργου : ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου είναι αντίστοιχος με αυτόν του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

Σημαντική παρατήρηση : Όπως γίνεται αντιληπτό στις περισσότερες των περιπτώσεων το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί εντός του (πρώτου δεκαπενθήμερου) επόμενου μήνα από τον μήνα που έγινε η συναλλαγή. Δηλαδή, υφίσταται η δυνατότητα πωλήσεις Δεκεμβρίου να τιμολογηθούν με ημερομηνία Ιανουαρίου, συνεπώς αυτές να μεταφερθούν σε άλλο έτος – χρήση. Αυτό ως προς την τιμολόγηση. Και φυσικά ως προς τον χρόνο γέννησης της υποχρέωσης απόδοσης του ΦΠΑ.

Όμως ως προς τη φορολογία εισοδήματος ισχύει η αρχή του «δεδουλευμένου». Δηλαδή, η επιχείρηση που κάνει την πώληση πρέπει λογιστικά να προβλέψει το έσοδο αυτό, να κάνει σχετική εγγραφή στα λογιστικά της βιβλία και να φορολογηθεί στην χρήση που αφορά το πραγματικό γεγονός και όχι στην χρήση τιμολόγησης.

Αντίστοιχα η επιχείρηση που κάνει την αγορά πρέπει λογιστικά να προβλέψει το έξοδο αυτό (ή την αγορά), να κάνει σχετική εγγραφή στα λογιστικά της βιβλία και να το εκπέσει από τα κέρδη της χρήσης που αφορά το πραγματικό γεγονός και όχι στην χρήση τιμολόγησης.

Συνεπώς παρά το γεγονός ότι υφίσταται η δυνατότητα, συστήνεται στις πωλήσεις του Δεκεμβρίου οι χρόνοι τιμολόγησης να μην εξαντλούνται. Δηλαδή, οι πωλήσεις Δεκεμβρίου να τιμολογούνται εντός του Δεκεμβρίου προκειμένου να βοηθιούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις στον αγοραστή και στον πωλητή.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με το άρθρο 11, του Νόμου 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», καθώς και της ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, από 1/1/2015 τίθεται σε ισχύ το απλοποιημένο τιμολόγιο, για το οποίο ισχύουν τα παρακάτω :

  1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.
  2. Ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου καθορίζεται ως εξής:

α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών ή της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, κατά περίπτωση.
β) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Στην περίπτωση έκδοσης συγκεντρωτικού τιμολογίου της παρ. 3 του άρθρου 10, το συγκεντρωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα από το μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο γεγονός πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που συμπεριλαμβάνεται στο συγκεντρωτικό τιμολόγιο.
ε) Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.

11.2.2. Για παράδειγμα, για μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 4 Νοεμβρίου 20Χ1 και μία
παροχή υπηρεσίας στις 28 Νοεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Δεκεμβρίου 20Χ1, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 12Δεκεμβρίου ή 15 Δεκεμβρίου 20Χ1. Ομοίως, για παροχή υπηρεσίας στις 3 Δεκεμβρίου 20Χ1 και μια πώληση/παράδοση αγαθών στις 23 Δεκεμβρίου 20Χ1 τα αντίστοιχα τιμολόγια πρέπει να εκδοθούν μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 20Χ2, φέροντας την ημερομηνία έκδοσής τους (π.χ. 5 Ιανουαρίου ή 15 Ιανουαρίου 20Χ2. Η ίδια γενική αρχή ακολουθείται και για το συγκεντρωτικό τιμολόγιο (περίπτωση δ). Υπενθυμίζεται (βλέπε 11.1.2) ότι βάσει της αρχής του δεδουλευμένου το έσοδο της παροχής υπηρεσίας και της πώλησης/παράδοσης αγαθών του Δεκεμβρίου θα αναγνωριστεί υποχρεωτικά στην περίοδο 20Χ1 (Δεκέμβριος), έστω και εάν το τιμολόγιο εκδοθεί τον Ιανουάριο του 20Χ2 (αποσύνδεση τιμολόγησης από την αναγνώριση του εσόδου).

11.2.3. Στην περίπτωση (β) ρυθμίζεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί.

11.2.4. Διευκρινίζεται ότι για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη υπηρεσία (π.χ. διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων, συμπλήρωση μιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α από το φοροτέχνη-λογιστή, κλπ.) το κρίσιμο στοιχείο είναι το εάν ο πωλητής, βάσει σύμβασης ή της συνήθους επιχειρηματικής πρακτικής δύναται να απαιτήσει / διεκδικήσει πληρωμή για το μέρος των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει προσφέρει ή το έργο που έχει παράξει. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου για συνεχιζόμενη παροχή αγαθών ή υπηρεσιών ή κατασκευής έργου δεν διαφοροποιείται από το γεγονός ότι η έναρξη της παροχής ή κατασκευής μπορεί να ξεκίνησε πριν το τέλος της ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου και συνεχίσθηκε στην επόμενη.

Για να δείτε τον Νόμο 4308/2014 «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ. small-question-sign
Για να δείτε την ΠΟΛ 1003/2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», του Υπ. Οικονομικών, πατήστε εδώ. small-question-sign

various-mini-banners2b