Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.small-question-sign

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1078/17-3-14, ως προς τους χρόνους κατάθεσης συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, από επιχειρήσεις, μη υπόχρεες σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως κατηγορίας λογιστικών βιβλίων που τηρούν, ισχύουν τα παρακάτω :

  • Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών καταθέτουν όλες οι επιχειρήσεις, για το σύνολο των παραστατικών (πλην κάποιων παραστατικών που εξαιρούνται) που δέχτηκαν (έξοδα, αγορές, πάγια, ΔΕΚΟ, κλπ) καθώς και για το σύνολο των παραστατικών εσόδων που εξέδωσαν (λιανικής – σε ιδιώτες  και έσοδα χονδρικής – σε επιχειρήσεις), ανεξαρτήτου αξίας (δηλαδή δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ, καθώς και κανένα άλλο όριο αξίας).

  • Οι χρόνοι κατάθεσης των συγκεντρωτικών καταστάσεων, για τις επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, είναι οι εξής :

Α. Συγκεντρωτικές καταστάσεις χρήσης 2014 (περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014)

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (εσόδων) : κατατίθενται ανά τρίμηνο, έως το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα που αφορούν. Συνεπώς θα πρέπει να καταθέσουν στις παρακάτω ημερομηνίες : α) Συγκεντρωτική κατάσταση Α’ τριμήνου, έως 31/5/2014 (ειδικά και μόνο για αυτή έχει εξαγγελθεί παράταση). β) Συγκεντρωτική κατάσταση Β’ τριμήνου, έως 31/7/2014,  γ) Συγκεντρωτική κατάσταση Γ’ τριμήνου, έως 31/10/2014, δ) Συγκεντρωτική κατάσταση Δ’ τριμήνου, έως 31/1/2015. 

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (αγορών, εξόδων, παγίων κλπ) : κατατίθενται μία φορά το χρόνο, έως το τέλος του επόμενου μήνα από το έτος που αφορούν. Συνεπώς θα πρέπει να καταθέσουν στην παρακάτω ημερομηνία : έως την 31/1/2015.

 

Β. Συγκεντρωτικές καταστάσεις χρήσης 2015 και εφεξής

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών (εσόδων) : κατατίθενται ανά μήνα, έως το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα που αφορούν. Συνεπώς θα πρέπει να καταθέτουν στις παρακάτω ημερομηνίες : α) Συγκεντρωτική κατάσταση Ιανουαρίου, έως 28/2/2015. β) Συγκεντρωτική κατάσταση Φεβρουαρίου, έως 31/3/2015,  γ) Αντίστοιχα και οι επόμενοι μήνες έως και τον Δεκέμβριο. 

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών (αγορών, εξόδων, παγίων κλπ) : κατατίθενται μία φορά το χρόνο, έως το τέλος του επόμενου μήνα από το έτος που αφορούν. Συνεπώς θα πρέπει να καταθέσουν στην παρακάτω ημερομηνία : έως την 31/1/2016. Αντίστοιχα και για τα επόμενα έτη.

Για να δείτε αναλυτικά την ΠΟΛ 1078/17.3.2014 πατήστε εδώ.

small-question-sign

various-mini-banners2b