Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 5 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορισμένες κατηγορίες μισθωτών, (μεταξύ των οποίων και οι κομμωτές, βοηθοί κομμωτών κ.α.), επειδή αμείβονται είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει με ποσοστά, φιλοδωρήματα, προμήθειες κ.λ.π. κατατάσσονται, με απόφαση του Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε κλάσεις ημερησίων μισθών βάσει του μέσου όρου των τεκμαιρομένων μηνιαίων αποδοχών τους, σύμφωνα με τις οποίες (κλάσεις) και ασφαλίζονται.

Ο τρόπος ασφάλισης των ανωτέρω κατηγοριών μισθωτών δεν ισχύει όταν αυτοί:
– Αμείβονται αποκλειστικά και μόνο με σταθερές αποδοχές, οι οποίες όμως δεν πρέπει να είναι κατώτερες των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Γενική και Ειδικές).
– Αμείβονται με σταθερές αποδοχές και ποσοστά, φιλοδωρήματα κλπ και οι σταθερές αποδοχές υπερβαίνουν τις τεκμαρτές της κλάσης κατάταξης τους. Σε αυτή την περίπτωση, ασφαλίζονται επί σταθερών αποδοχών (άρθρο 18, παρ. 6 του Κ.Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Σαν σταθερές αποδοχές νοούνται οι συμφωνημένες, υπό την προϋπόθεση να είναι ανώτερες της Γενικής ή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Για την επικύρωση και κατοχύρωση του πελατολογίου μας για το θέμα αυτό καταθέσαμε και σχετικό ερώτημα στην Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ.

Συννημένα της παρούσης, χρήσιμα για την διεξαγωγή των ως άνω συμπερασμάτων :

1. Ερώτημα μας στην Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ. small-question-sign
2. Απάντησή της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλιστικών Υπηρεσιών ΙΚΑ. small-question-sign

 

 

various-mini-banners2b