Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2

Οι φορολογούμενοι (φυσικά πρόσωπα) που υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού, σύμφωνα με τις ΠΟΛ 1142/2012, 1145/2012, 1216/2012, του Υπουργείου Οικονομικών έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :

  1. Για την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2012, πρέπει έως και την 29/3/2013 να προσκομίσουν στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, οι ίδιοι ή ο αντίκλητός τους, Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας, το οποίο θα λάβουν από την αρμόδια φορολογική αρχή του τόπου διαμονής τους. Το Πιστοποιητικό θα πρέπει να φέρει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική.

    Με την ΠΟΛ 1062/28-3-2013, του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η ως άνω ημερομηνία για τις 28/6/2013.

  2. Για την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2013 , καθώς και για τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος μετέπειτα ετών, μετά την κατάθεση της Δήλωσης και έως την τελευταία ημέρα υποβολής της Δήλωσης θα πρέπει αντίστοιχα να κατατίθεται (κάθε έτος) το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΜΑΣ:

  1. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας στις ως άνω ημερομηνίες, ο φορολογούμενος «μεταφέρεται» υπηρεσιακά από την Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού σε κατά τόπους Δ.Ο.Υ. και θεωρείται φορολογικά κάτοικος Ελλάδας.

  2. Το Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας εκδίδεται και αφορά ένα και μόνο συγκεκριμένο έτος.

Συννημένα της παρούσης, χρήσιμα για την διεξαγωγή των ως άνω συμπερασμάτων :