Φορολογικά - Λοιπάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Τα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) πρέπει μέχρι της 31/1/2019 ή εντός 60 ημερών από την δημιουργία της πλατφόρμας, να καταχωρήσουν στην σχετική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στο taxis, τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων (εταίρων, κλπ.) του νομικού προσώπου.

Τα στοιχεία που πρέπει αν κοινοποιηθούν διαφοροποιούνται, ανάλογα της νομικής μορφής.

Από την  καταχώρησή των στοιχείων και εφεξής, κάθε αλλαγή που θα πραγματοποιείτε στα στοιχεία αυτά (τροποποίηση καταστατικού κλπ.), θα πρέπει να καταχωρείτε στην πλατφόρμα, εντός 60 ημερών από την τροποποίηση.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταχώρησης, επισύρονται οι εξής  κυρώσεις : α) Χρηματικό πρόστιμο 10.000,00 ευρώ (Ν.4557/18, άρθρο 20, παράγραφος 9) και β) Δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας (ΠΟΛ 1201/2018).

Παρατηρήσεις μας :
Α) Τα στοιχεία που πρέπει να κοινοποιηθούν στην πλατφόρμα, για την συγκέντρωση κάποιων εξ αυτών, ενδέχεται να απαιτείτε χρόνος. Επειδή τα πρόστιμα είναι υψηλά, προτείνουμε στους υπόχρεους η συγκέντρωσή τους να αρχίσει άμεσα.
Β) Δείτε στο τέλος του παρόντος άρθρου την ΠΟΛ 1200/2018, η οποία καταγράφει τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συγκεντρωθούν προς πιστοποίηση.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως προκύπτουν από:

ΠΟΛ 1189/11-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) – Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1189/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.
small question sign

 

ΠΟΛ 1200/29-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν.4557/2018”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1200/2018, (η οποία καταγράφει τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν – πιστοποιηθούν)  στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

ΠΟΛ 1201/29-10-2018, της ΑΑΔΕ, με θέμα “Εφαρμογή άρθρου 20 ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018)”.
Για να δείτε την ΠΟΛ 1201/2018, στην οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

small question sign

 

 banner epixiriseon sm