Φορολογικά - Λοιπάvarious-mini-banners2b

Βάσει του Νόμου 4072/2012, άρθρο 232, περί δημοσιεύσεων ισολογισμών εταιρειών Α.Ε. και Ε.Π.Ε., η δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων πραγματοποιείτε εκτός από το ΦΕΚ και σε :

  1. Μία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας.

  2. Σε μία εταιρική ιστοσελίδα η οποία πρώτα θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί στην μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποφύγετε το κόστος δημοσίευσης ισολογισμού σε οικονομική εφημερίδα και θέλετε να τον δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα της εταιρείας σας, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες στο Επιμελητήριο – Γ.Ε.ΜΗ. που υπάγεστε :

Διαδικασία κοινοποίησης σε Γ.Ε.ΜΗ. δημοσίευσης Ισολογισμού σε ιστοσελίδα :

Θα πρέπει να δηλωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας σας, στην οποία θα γίνεται η δημοσίευση του ισολογισμού. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης , η πληρωμή 10,00 ευρώ υπέρ Γ.Ε.ΜΗ. και σε περίπτωση που η διαδικασία ολοκληρωθεί από τρίτο πρόσωπο (και όχι τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας) εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής.

Το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, θα πρέπει να αναρτηθεί ο ισολογισμός στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να έχει κοινοποιηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. Για να γίνει αυτό απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, η πληρωμή 10,00 ευρώ υπέρ Γ.Ε.ΜΗ.

 

various-mini-banners2b