Εργατικά - Ασφαλιστικάsmall-question-sign

Συνοπτικά – Ο λόγος μας .

Εντός του Ιανουαρίου, οι επιχειρήσεις που κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησαν (έμμισθο ή ημερομίσθιο) προσωπικό θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την περίοδο που ο κάθε εργαζόμενος έκανε χρήση κανονικής αδείας και έλαβε το επίδομα αδείας του κατά το προηγούμενο έτος.

Η ως άνω ενημέρωση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», θα πρέπει να είναι απόλυτα σύμφωνη με τα δεδομένα που καταγράφονται στο βιβλίο αδειών, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να τηρεί η κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό.

Συνεπώς η προσεκτική ενημέρωση του βιβλίου αδειών καθίσταται επιβεβλημένη για έναν ακόμα λόγο.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ισχύουν τα παρακάτω  :

  • Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων. Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες: Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας. Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

  • Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕΟΑΕΔ−ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Για να δείτε αναλυτικά τα σχετικά άρθρα του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85/7-4-2014) πατήστε εδώ.

small-question-sign

 

various-mini-banners2b