Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Από 1/10 έως 21/10 του τρέχοντος έτους θα πρέπει να κατατεθούν στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας οι καταστάσεις ωραρίου και αμοιβών προσωπικού.

Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων, βάσει των Π.Δ. 294/1988, Π.Δ. 17/1996, Π.Δ. 159/1999, Ν. 2874/2000, Οδηγία της Ε.Ε. 89/391, θα πρέπει υποχρεωτικά, να δηλώσουν Τεχνικό Ασφαλείας ο οποίος θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

Συνεπώς μία επιχείρηση, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της (ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με την δραστηριότητα της), μπορεί να δηλώσει Τεχνικό Ασφαλείας :

 

  1. Τον ίδιο τον εργοδότη με την προϋπόθεση ότι πριν, έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, από αρμόδια υπηρεσία.

  2. Μισθωτό της επιχείρησης αντίστοιχης ειδικότητας και εφόσον διαθέτει το ανάλογο πτυχίο (Ηλεκτρολόγος, Τεχνικός Η/Υ κ.λ.π.).

  3. Εξωτερικό συνεργάτη (ελεύθερος επαγγελματίας) που επίσης θα διαθέτει πτυχίο το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις του Τεχνικού Ασφαλείας.

Έτσι λοιπόν ως προς την κατάθεση της κατάστασης ωραρίου και αμοιβών προσωπικού, για τον Τεχνικό Ασφαλείας που θα δηλώσει μία επιχείρηση, θα πρέπει να δηλωθούν τα παρακάτω :

– Ονοματεπώνυμο,

– ΑΦΜ,

– Ωράριο άσκησης καθηκόντων,

– Αριθμός πρωτοκόλλου γνωστοποίησης του σε ΚΕΠΕΚ,

– Χρονική διάρκεια ισχύς της σύμβασης, σε περίπτωση που είναι εξωτερικός συνεργάτης – ελεύθερος επαγγελματίας.

 

various-mini-banners2b