λογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Πως θα γίνεται η μετακίνηση ανά περιοχή, από 30.1.2021 έως και 8.2.2021.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με ΚΥΑ, θεσπίστηκαν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης και αυξημένου κινδύνου). Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 6882, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 346/31-1-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021…