Σε Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα «Βραχυχρόνιων Μισθώσεων» ή στην «Διαχείριση Ακινήτων», έχουμε την γνώση και εμπειρία, να παρέχουμε αθροιστικά ή μεμονωμένα, τις παρακάτω υπηρεσίες :

  • Εγγραφή του Διαχειριστή, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Εγγραφή του ακινήτου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Κατάθεση Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Ακύρωση κατατεθειμένου Μισθωτηρίου, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Κατάθεση ετήσιας Δήλωσης Δικαιούχων Εισοδήματος, στο μητρώο βραχυχρόνιας μίσθωσης.
  • Υποβολή Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1), Κατάστασης Μισθωμάτων Ακινήτων (Ε2).
  • Τήρηση λογιστικών βιβλίων, ολοκλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων επιχείρησης με δραστηριότητα «Υπηρεσίες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, Διαχείριση Ακινήτων», ανεξαρτήτως νομικής μορφής (Ατομική ή Εταιρία).
  • Ενημέρωσή σας, για κάθε Νομοθετική αλλαγή, νέο δεδομένο που αφορά την συγκεκριμένη δραστηριότητα.
  • Ταχύρρυθμη εκπαίδευση – επεξήγηση νομοθεσίας, σε θέματα υποχρεώσεων σε Μητρώο, κατάθεση Μισθωτηρίων, τρόπου έκδοσης και λήψης παραστατικών, Φορολογικών υποχρεώσεων, κλπ. (Διάρκεια 1-3 ώρες).
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων