Μπορεί κάποιος να είναι μοναδικός εταίρος σε πάνω από μία Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.;

Σύμφωνα με το άρθρο 43α του Νόμου 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του Π.Δ. 279/1993 ισχύουν τα παρακάτω :  Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να συσταθεί από ένα πρόσωπο ή να καταστεί μονοπρόσωπη, οπότε στην επωνυμία της συμπεριλαμβάνεται ολογράφως οι λέξεις “ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δεν μπορεί, με ποινή ακυρότητας,…