Πότε ένα Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος;

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 4172/2013 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013, ισχύουν τα παρακάτω : Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας εφόσον :Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας…

Πώς μπορώ να προμηθευτώ ηλεκτρονικό παράβολο;

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1163/3-7-2013, μέσω της διαδικτυακής πύλης της ΓΓΠΣ θα μπορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα να προμηθεύονται τα ηλεκτρονικά παράβολα, καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό στο φορέα είσπραξης με γνωστοποίηση σε αυτόν ενός μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Οι ενέργειες ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής, είναι οι εξής : Αρχικό βήμα είναι να συνδεθούμε στο site :…